Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5311-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  226195 
(151)  Dátum zápisu  13.10.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5311-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.04.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.07.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 19, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Tmely na karosérie automobilov, olejové tmely, sklárske tmely, štepárske tmely na stromy, tmel na pneumatiky, konzervačné a vodoodolné tmely, chemické výrobky používané v stavebníctve, priemysle, vede a poľnohospodárstve vrátane výrobkov slúžiacich na výrobu tovarov patriacich do iných tried, chemikálie pre stavebníctvo, adhezíva (lepiace materiály) na stavebné a priemyselné účely, priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, prípravky na kalenie a zváranie kovov, lepidlá a spojivá používané v stavebníctve a priemysle, gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť, tekuté lepenky, chemické látky na prevzdušnenie betónu a mált, prísady do betónov a mált, vodné disperzie ako prísady do betónov a mált, konzervačné prípravky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spojivá do betónu, chemické prípravky do cementu vodoodolné s výnimkou farieb, konzervačné prípravky do cementu s výnimkou farieb, olejov a mazadiel, cementačný prípravok, nauhličovadlo (metalurgia), konzervačné prípravky na murivo s výnimkou farieb, lakov a olejov.
02 - Farby, nátery, práškové farby, tušírovacie pasty ako farby určené na vyznačovanie nerovností povrchu, styčných plôch a strojových súčastí, riedidlá do farieb, spojivá a zahusťovače do farieb, fermeže, laky, ochranné vrstvy na kov a drevo, ochranné prostriedky a prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva, konzervačné prostriedky na drevo, antikorózne mazivá, farbivá, moridlá, nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám, prírodné živice v surovom stave, kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, farby, fermeže a laky pre priemysel, remeselnú a umeleckú výrobu.
19 - Vystužovacie nekovové materiály pre stavebníctvo, nekovové stavebné materiály, nekovové rúry pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, nekovové prenosné stavby, betón a dielce z betónu, busty z kameňa, betónu alebo mramoru.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s tmelmi, lepidlami, lepenkami, prísadami do betónov a mált, vodnými disperziami, klznými hmotami na opravy nerovností klzných plôch, farbami, tušírovacími pastami a ochrannými prostriedkami a prípravkami na kov a drevo, zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tovaru (najmä uvedeného tovaru) pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií, reklama, rozhlasová a televízna reklama, reklamná činnosť, reklamné a inzertné služby, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov a inzertných materiálov, šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného charakteru, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiří Vylimec - MOVYCHEM; Švábska 1433, 951 31 Močenok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  23.04.2019 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.04.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.07.2009 07/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2009 12/2009 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 04.02.2020 02/2020 MA3M
 
POZ 5311-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5311-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.04.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 23.04.2009 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 23.04.2009 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2009 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.05.2009 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.05.2009 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2009 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2009 Typ Odoslané
7 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 02.11.2009 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 09.11.2009 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 19.11.2009 Typ Odoslané
10 všeobecný referátnik 19.11.2009 Typ Odoslané
11 Výpoveď plnej moci 25.05.2010 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 01.06.2010 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.04.2019 Typ Doručené
13a Plná moc 18.04.2019 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 07.05.2019 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.06.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.10.2019 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.11.2019 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.12.2019 Typ Odoslané
POZ 5311-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 31.05.2010 Blaško Rastislav, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku