Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5309-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229551 
(151)  Dátum zápisu  16.03.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.04.2020 
(210)  Číslo prihlášky  5309-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.04.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.12.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Financovanie odborných súťaží; finančná podpora technického vzdelávania.
41 - Organizácia a zabezpečovanie odborných súťaží.
42 - Hodnotenie odborných prác, najmä dizertačných a diplomových; výskumná, vývojová, projektová a konštrukčná činnosť; inovačné činnosti v oblasti výrobných technológií a zariadení; rozvoj nových technológií, zariadení a výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Cena Emila Škody 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2010 12/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2011 5/2011 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.04.2020 4/2020 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 5309-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2010 165,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.02.2020 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5309-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.04.2010 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.04.2010 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2010 Typ Platba
výsledok rešerše 02.09.2010 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2010 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.10.2010 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 13.10.2010 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.03.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.09.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.02.2020 Typ Platba
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.02.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 5309-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
3 Prevod majiteľa 25.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
4 Ukončenie zastupovania 25.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku