Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 53021
(111)  Číslo ochrannej známky  165440 
(151)  Dátum zápisu  11.08.1983 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  53021 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.1983 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Čistiace, leštiace a odmasťovacie prostriedky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DIAVA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava; Bulharská ul. 40, 917 02 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  814132 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  08. 10. 2003 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; DE; FR; GB; HU; PL; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.03.2004 3/2004 XA3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2004 3/2004 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 53021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.11.2002 3 000,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.10.2003 2 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2012 132,50 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.11.2012 0,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 53021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Žiadosť o obnovu 09.07.1993 Typ Doručené
Doklad 09.07.1993 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 11.03.1994 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.11.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.11.2002 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 16.01.2003 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 08.10.2003 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 15.10.2003 Typ Platba
Oznámenie 24.10.2003 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 10.11.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 10.11.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2003 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 29.12.2003 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 14.01.2004 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.01.2004 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2004 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 23.06.2004 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.11.2012 Typ Platba
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.11.2012 Typ Odoslané
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.11.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 53021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa TATRACHEMA, výrobné družstvo
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.01.2004 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku