Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 53-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  239278 
(151)  Dátum zápisu  25.02.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  53-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.01.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny a to periodiká, informačné bulletiny, brožúry, príručky a používateľské manuály súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, reklamné materiály.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, príručiek.
42 - Poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov; návrhy a tvorba konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VRM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berith Július, Mgr.; Soblahov 838, 913 38 Soblahov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2014 11/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2015 4/2015 FG3M
 
POZ 53-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 53-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.01.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 11.01.2013 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.01.2013 Typ Platba
3 výsledok rešerše 04.02.2013 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.02.2013 Typ Odoslané
5 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 15.04.2013 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.04.2013 Typ Doručené
7 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 14.06.2013 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.06.2013 Typ Doručené
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.06.2013 Typ Platba
10 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 14.08.2013 Typ Doručené
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.08.2013 Typ Doručené
12 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2013 Typ Platba
13 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 14.10.2013 Typ Doručené
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.10.2013 Typ Doručené
15 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.10.2013 Typ Platba
16 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 16.12.2013 Typ Doručené
17 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.01.2014 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.12.2013 Typ Doručené
19 Odpoveď na správu úradu 14.02.2014 Typ Doručené
20 Odpoveď na správu úradu 17.02.2014 Typ Doručené
21 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.03.2014 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 21.05.2014 Typ Doručené
23 Odpoveď na správu úradu 26.05.2014 Typ Doručené
24 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 23.06.2014 Typ Odoslané
25 pokyn na zverejnenie POZ 08.09.2014 Typ Interné listy
26 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.03.2015 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis prechodu 03.05.2021 Typ Doručené
27a Doklad o prechode 03.05.2021 Typ Doručené
27b Doklad o prechode 03.05.2021 Typ Doručené
27c Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2021 Typ Platba
POZ 53-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku