Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52995
(111)  Číslo ochrannej známky  165737 
(151)  Dátum zápisu  17.08.1984 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  52995 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.1983 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Doplňujúce prípravky do zvieracej potravy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ALIMET 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novus International, Inc.; 20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri 63304; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2013 3/2013 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
 
POZ 52995
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.02.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.11.2012 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2012 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52995
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
Plná moc 26.01.1996 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 23.02.1996 Typ Platba
p.na dodatok 10.04.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.1996 Typ Odoslané
Plná moc 13.02.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.02.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.11.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.11.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 52995
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Monsato Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2013 Novus International, Inc. Novus International, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku