Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52964
(111)  Číslo ochrannej známky  165403 
(151)  Dátum zápisu  29.06.1983 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.01.2013 
(210)  Číslo prihlášky  52964 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.01.1983 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, časopisy, knihy, výchovné a vyučovacie materiály, brožúry, príručky; vzdelávacia, vyučovacia, kultúrna a publikačná činnosť v oblasti filozofie; usporadúvanie filozofických prednášok.
41 - Tlačoviny, časopisy, knihy, výchovné a vyučovacie materiály, brožúry, príručky; vzdelávacia, vyučovacia, kultúrna a publikačná činnosť v oblasti filozofie; usporadúvanie filozofických prednášok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.02, 01.01.10, 05.07.02, 05.13.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California; 1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 01.04.2003 4/2003 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 52964
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2002 3 000,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 30.07.2012 6,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2012 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52964
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu 01.12.1992 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 12.03.1998 Typ Interné listy
Plná moc 13.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.12.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.02.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 27.07.2012 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 01.08.2012 Typ Platba
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 13.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.11.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 52964
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.01.2003 Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing. Švorčík Otakar JUDr., Společná akvokátní kancelář
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku