Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5288-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231315 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5288-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; fakturácia; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; public relations; reklama; prenájom reklamných plôch; marketingové štúdie; účtovníctvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; personálne poradenstvo; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 36.
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; investovanie kapitálu; vyberanie nájomného; pôžičky (finančné); prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť).
42 - Expertízy (inžinierske práce). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 27.05.12, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, sivá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KBC 13 spółka z organiczoną odpowiedzialnością; Aleje Jerozolimskie 65/79, 00697 Varšava; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1087819 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  27. 07. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BX; CZ; DE; HR; HU; CH; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  28.04.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.02.2012 02/2012 XA3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.12.2016 12/2016 PC3M
6 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2021 23/2021 MA3M
 
POZ 5288-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5288-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.04.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.04.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.04.2011 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 06.05.2011 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 06.05.2011 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.05.2011 Typ Platba
6 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.05.2011 Typ Platba
7 výsledok rešerše 20.05.2011 Typ Interné listy
8 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 19.07.2011 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku v CHF 19.07.2011 Typ Odoslané
10 sprievodný list do OMPI 19.07.2011 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2011 Typ Interné listy
12 Notifikácia z OMPI 12.09.2011 Typ Doručené
13 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 13.09.2011 Typ Odoslané
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
15 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 06.02.2012 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2012 Typ Doručené
16a Doklad o podniku/podnikateľovi 16.05.2012 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 03.08.2012 Typ Odoslané
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2012 Typ Odoslané
20 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 08.08.2016 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku 12.08.2016 Typ Odoslané
22 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 22.08.2016 Typ Platba
23 druhopis zápisu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis prevodu 14.09.2016 Typ Doručené
24a Doklad o prevode 14.09.2016 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku 06.10.2016 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.10.2016 Typ Doručené
26a Doklad o prevode 12.10.2016 Typ Doručené
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2016 Typ Platba
28 všeobecný referátnik 07.11.2016 Typ Odoslané
29 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Typ Odoslané
30 vyžiadanie poplatku 09.12.2016 Typ Odoslané
31 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 21.12.2016 Typ Platba
32 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 23.03.2017 Typ Odoslané
33 vyžiadanie poplatku v CHF 20.02.2017 Typ Odoslané
34 List z OMPI 24.02.2017 Typ Doručené
35 List z OMPI 15.03.2017 Typ Doručené
36 Notifikácia z OMPI 11.08.2017 Typ Doručené
37 Žiadosť do WIPO o opravu 05.10.2017 Typ Odoslané
38 vyžiadanie poplatku 15.08.2017 Typ Odoslané
39 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 30.08.2017 Typ Platba
40 Žiadosť do OMPI o prevod 25.09.2017 Typ Odoslané
41 vyžiadanie poplatku v CHF 26.09.2017 Typ Odoslané
42 List z OMPI 25.09.2017 Typ Doručené
43 Notifikácia z OMPI 21.12.2017 Typ Doručené
44 Notifikácia z OMPI 22.02.2018 Typ Doručené
45 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2020 Typ Doručené
POZ 5288-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2012 HB REAVIS Slovakia a.s. HB REAVIS Slovakia a.s.
2 Prevod majiteľa 03.11.2016 KBC 13 spółka z organiczoną odpowiedzialnością HB REAVIS Slovakia a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku