Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5287-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228740 
(151)  Dátum zápisu  22.11.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.04.2020 
(210)  Číslo prihlášky  5287-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.08.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Prieskum verejnej mienky (usporiadanie ankety medzi laickou a odbornou verejnosťou); organizovanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja; organizovanie spotrebiteľských súťaží na reklamné účely.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vydávanie elektronických kníh a časopisov online, elektronické publikovanie (DTP); výchovná a zábavná činnosť; zábava, pobavenie; organizovanie večierkov, osláv, zábavných, kultúrnych a odborných vzdelávacích podujatí; moderovanie programov a podujatí; organizovanie súťaží; organizovanie čitateľských ankiet; organizovanie a vedenie konferencií, sympózií a kongresov v oblasti práva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.13, 26.01.06, 26.01.20, 26.02.01, 26.11.12, 26.11.14, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EPRAVO GROUP s.r.o.; Zámocká 3, 811 09 Bratislava; SK;
News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  21.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.08.2010 08/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2011 01/2011 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2014 02/2014 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.11.2019 11/2019 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.04.2020 04/2020 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 15.10.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. (záložca News and Media Holding a.s.) 23.09.2021 platná
 
POZ 5287-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5287-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.04.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 21.04.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 21.04.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 22.06.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 22.06.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2010 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2013 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 16.01.2013 Typ Doručené
6b Plná moc 16.01.2013 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2013 Typ Platba
8 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.03.2013 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.03.2013 Typ Doručené
9a Plná moc 22.03.2013 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 27.03.2013 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.03.2013 Typ Doručené
11a Plná moc 27.03.2013 Typ Doručené
11b Výpoveď plnej moci 27.03.2013 Typ Doručené
12 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.04.2013 Typ Platba
13 Odpoveď na správu úradu 03.04.2013 Typ Doručené
14 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 18.06.2013 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 24.07.2013 Typ Doručené
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.07.2013 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 26.07.2013 Typ Doručené
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.08.2013 Typ Doručené
19 prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 09.10.2013 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 24.10.2013 Typ Doručené
21 Odpoveď na správu úradu 06.11.2013 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 17.01.2014 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
23c Doklad o prechode 10.09.2015 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
26 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
26a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
26b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
28a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
28b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
29 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
30 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
31 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
32a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
32b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
34 všeobecný referátnik 26.07.2019 Typ Odoslané
35 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.08.2019 Typ Doručené
36 dodatok k osvedčeniu OZ 18.10.2019 Typ Odoslané
37 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.01.2020 Typ Doručené
38 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.01.2020 Typ Odoslané
39 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.02.2020 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 27.02.2020 Typ Odoslané
41 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
41a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
41b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
41c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
41d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
41e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
41f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
41g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
42 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
43 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5287-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.01.2014 EPRAVO GROUP s.r.o. EPRAVO GROUP s.r.o.
TREND Representative, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.01.2014 Porubčan Róbert, Ing. HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Chudíková Petra, JUDr.
Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
4 Prevod majiteľa 04.12.2015 EPRAVO GROUP s.r.o. EPRAVO GROUP s.r.o.
News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku