Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5285-2014
(111)  Trademark Number  240138 
(151)  Registration Date  16.06.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5285-2014 
(220)  Application Date  30.04.2014 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.03.2015 
(450)  Publication of Registration Date  04.08.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné služby.
39 - Distribúcia periodickej tlače a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh s výnimkou reklamných. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.03, 29.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  30.04.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2015 03/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2015 08/2015 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5285-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5285-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.04.2014 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2014 Type Payment
3 výsledok rešerše 21.05.2014 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.05.2014 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 04.08.2014 Type Delivered
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Type Delivered
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Type Payment
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 05.11.2014 Type Sent document
9 oznámenie o zápise zmeny 14.11.2014 Type Sent document
10 Vyjadrenie k námietkam 22.12.2014 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie POZ 07.01.2015 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.07.2015 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered
13a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
13b Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
13c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
14 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
15 všeobecný referátnik 05.08.2015 Type Sent document
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Type Delivered
17a Plná moc 10.09.2015 Type Delivered
17b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Type Delivered
17c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Type Delivered
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
20 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
21 všeobecný referátnik 14.10.2016 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered
22a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
22b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
22c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
23 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
23a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
23b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
23c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
24 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Type Payment
25 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Type Delivered
25a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Type Delivered
25b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Type Delivered
26 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Type Sent document
27 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
27a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
27b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
27c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
27d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
29 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
30 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
30a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
30b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
30c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
30d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
30e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
30f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
30g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
31 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Type Sent document
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
33 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 5285-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku