Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5285-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  240138 
(151)  Dátum zápisu  16.06.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5285-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.04.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné služby.
39 - Distribúcia periodickej tlače a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh s výnimkou reklamných. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  30.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2015 03/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2015 08/2015 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5285-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5285-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.04.2014 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2014 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.05.2014 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.05.2014 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.08.2014 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 05.11.2014 Typ Odoslané
9 oznámenie o zápise zmeny 14.11.2014 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k námietkam 22.12.2014 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 07.01.2015 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.07.2015 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
13a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
13b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
13c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
14 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
15 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
17a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
17b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
17c Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
20 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 14.10.2016 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
22a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
22b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
22c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
23a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
23b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
23c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
24 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.02.2019 Typ Platba
25 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
25a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
25b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
27a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
27b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
27c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
27d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
30a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
30b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
30c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
30d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
30e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
30f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
30g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5285-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku