Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5285-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  217812 
(151)  Dátum zápisu  09.05.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.03.2016 
(210)  Číslo prihlášky  5285-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.03.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.02.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.07.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodické a neperiodické publikácie, reklamné tlačoviny, letáky, lósy, tikety, plagáty, kalendáre.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SRDCOVÉ ESO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  06.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.02.2007 02/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.07.2007 07/2007 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 06.07.2007 07/2007 XC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
5 Obnovené ochranné známky 02.02.2016 02/2016 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 5285-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5285-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.03.2006 Typ Doručené
1a Plná moc 06.03.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.03.2006 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.07.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 28.07.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2007 Typ Odoslané
6 Žiadosť o opravu 29.05.2007 Typ Doručené
7 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 12.06.2007 Typ Interné listy
8 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2007 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
9a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
9b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.12.2015 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.12.2015 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 27.01.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
15a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
17a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
17e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 5285-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku