Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5281-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234835 
(151)  Dátum zápisu  05.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5281-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 28, 35, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Predajné automaty.
09 - Hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; počítačové hry, videotelefóny, videopásky, videokamery, pozorovacie prístroje, počítače a periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér, počítačové programy stiahnuté z externej počítačovej siete, nahrané programy obsluhujúce počítače, monitorovacie počítačové programy, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, programy na počítačové hry, počítačové pamäte.
28 - Hry, prístroje na hry.
35 - Reklamná činnosť, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, reklama online na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, televízna a rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, komerčné informačné kancelárie, všetko týkajúce sa lotérií a hazardných hier.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, hranie o peniaze, lotérie (organizovanie lotérií), poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových sietí, výroba (tvorba) videofilmov, zábava (pobavenie) týkajúca sa lotérií a hazardných hier.
42 - Počítačové programovanie, tvorba softvéru, návrh počítačových systémov, zhotovovanie kópií počítačových programov, servis a aktualizovanie počítačových programov, obnovovanie počítačových databáz, výskum a vývoj v oblasti softvéru a hardvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových programov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, poskytovanie prechodného ubytovania, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia prechodného ubytovania, prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.04, 25.03.01, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WINWIN International GmbH; Rennweg 44, 1030 Viedeň; AT 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.10.2014 10/2014 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 5281-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.06.2012 215,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2012 6,50 EUR
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 29.05.2013 16,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2014 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5281-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 23.08.2011 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2011 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.04.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.05.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 15.06.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 23.08.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 01.10.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2012 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 28.11.2012 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 12.12.2012 Typ Interné listy
Žiadosť inde neuvedená 06.05.2013 Typ Doručené
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 31.05.2013 Typ Platba
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 03.06.2013 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 05.06.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.01.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 30.01.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 21.05.2014 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2014 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.06.2014 Typ Odoslané
Plná moc 28.07.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2014 Typ Odoslané
POZ 5281-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2012 WINWIN Slovakia, s. r. o. WINWIN Slovakia, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 25.08.2014 WINWIN International GmbH WINWIN Slovakia, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.08.2014 Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku