Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5280-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235783 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.04.2023 
(210)  Číslo prihlášky  5280-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Financovanie akejkoľvek dopravnej techniky prostredníctvom finančného a operatívneho lízingu a splátkového predaja.
39 - Krátkodobý a dlhodobý prenájom dopravnej techniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.04.24, 26.04.19, 26.05.08, 26.07.07, 26.04.10, 27.03.15, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.21, 27.03.02, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  s Autoleasing SK, s. r. o.; Vajnorská 100/A, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  PRK Partners s.r.o.; Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.01.2023 1/2023 TC3M
 
POZ 5280-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5280-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o používaní OZ 22.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 22.04.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.04.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 22.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 10.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 05.12.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.12.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 06.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.12.2022 Typ Odoslané
POZ 5280-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.12.2022 s Autoleasing SK, s. r. o. s Autoleasing SK, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku