Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5280-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233955 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5280-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete (publikácie, periodiká a občasníky vydávané v elektronickej podobe).
16 - Publikácie (publikácie, periodiká a občasníky vydávané v papierovej podobe).
35 - Reklama (reklamná činnosť, organizovanie aukcií).
36 - Charitatívna činnosť (organizovanie dobročinných zbierok).
41 - Výchova, vzdelávanie, organizovanie kurzov a školení, organizovanie spoločenských akcií (nie na reklamné a propagačné účely), vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
44 - Poradenstvo v oblasti duševnej hygieny (psychologické služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 27.03.15, 27.05.15, 27.05.10, 29.01.01, 27.05.21, 27.03.02, 27.99.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dobrý skutok SK; Pribinova 25, 811 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  B & S Legal s.r.o.; Grösslingová 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 5280-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2012 198,50 EUR
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 02.08.2012 16,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5280-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 02.07.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.07.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.08.2012 Typ Doručené
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 06.08.2012 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 08.08.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
POZ 5280-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku