Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52792
(111)  Číslo ochrannej známky  165387 
(151)  Dátum zápisu  16.06.1983 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.08.2022 
(210)  Číslo prihlášky  52792 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.08.1982 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, najmä na polyéterglykol, chemické výrobky určené na fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, živice umelé, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá prírodné aj umelé, hasiace prostriedky, prostriedky na kalenie a zváranie, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojivá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TERATHANE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INVISTA Textiles (U.K.) Limited; One St Peter's Square, Manchester M2 3DE; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2006 5/2006 PC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.04.2012 4/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2014 6/2014 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.02.2018 2/2018 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 52792
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.07.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2006 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2014 7,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.02.2014 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2017 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52792
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 16.07.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.07.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.07.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 08.03.2006 Typ Doručené
Plná moc 08.03.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.02.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 04.03.2014 Typ Doručené
Plná moc 04.03.2014 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.03.2014 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.03.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 10.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 10.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 10.11.2017 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2017 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 22.11.2017 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 20.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2018 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 27.02.2018 Typ Doručené
oprava dodatku k osvedčeniu 14.03.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Typ Odoslané
POZ 52792
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.08.2002 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
2 Prevod majiteľa 17.03.2006 INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company E. I. du Pont de Nemours & Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 17.03.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.02.2012 INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2014 INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company
6 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2014 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
7 Prevod majiteľa 17.01.2018 INVISTA Textiles (U.K.) Limited INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company
8 Zápis alebo zmena zástupcu 17.01.2018 Hörmann Tomáš, Ing. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmann Tomáš, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku