Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 52792
(111)  Trademark Number  165387 
(151)  Registration Date  16.06.1983 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.08.2022 
(210)  Application Number  52792 
(220)  Application Date  10.08.1982 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  01 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, najmä na polyéterglykol, chemické výrobky určené na fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, živice umelé, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá prírodné aj umelé, hasiace prostriedky, prostriedky na kalenie a zváranie, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojivá. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  TERATHANE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  INVISTA Textiles (U.K.) Limited; One St Peter's Square, Manchester M2 3DE; GB 
(740)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.08.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2006 5/2006 PC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.04.2012 4/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2014 6/2014 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.02.2018 2/2018 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 52792
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.07.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2006 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2014 7,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.02.2014 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2017 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 196,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 52792
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 16.07.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.07.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.07.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 08.03.2006 Type Delivered
Plná moc 08.03.2006 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.02.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.03.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 04.03.2014 Type Delivered
Plná moc 04.03.2014 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.03.2014 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.03.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 10.11.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 10.11.2017 Type Delivered
Sprievodný list 10.11.2017 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2017 Type Payment
Žiadosť o zápis prevodu 22.11.2017 Type Delivered
Doklad o prevode 22.11.2017 Type Delivered
Plná moc 22.11.2017 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2018 Type Sent document
Žiadosť o opravu 20.02.2018 Type Delivered
Sprievodný list 20.02.2018 Type Delivered
Žiadosť o opravu 27.02.2018 Type Delivered
oprava dodatku k osvedčeniu 14.03.2018 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.12.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 28.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.11.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.11.2022 Type Delivered
Plná moc 29.11.2022 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 29.11.2022 Type Delivered
Plná moc 29.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 30.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Type Sent document
POZ 52792
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.08.2002 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
2 Prevod majiteľa 17.03.2006 INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company E. I. du Pont de Nemours & Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 17.03.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.02.2012 INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2014 INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company
6 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2014 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
7 Prevod majiteľa 17.01.2018 INVISTA Textiles (U.K.) Limited INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company
8 Zápis alebo zmena zástupcu 17.01.2018 Hörmann Tomáš, Ing. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmann Tomáš, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku