Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5273-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233853 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5273-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky patriace do triedy 16; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, záložky; knihárske výrobky patriace do triedy 16; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy 16; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do tejto triedy.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete, najmä internetu; komerčné informačné služby; komerčné informačné kancelárie; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; usporadúvanie predvádzacích akcií tovarov a služieb; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav; zasielanie vzoriek tovarov (na reklamné účely); vydávanie reklamných tlačovín; podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; spracovanie textov; zhromažďovanie údajov do počítačových databáz; sekretárske služby; pomoc pri riadení obchodu; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41.
38 - Šírenie správ, informácií, elektronických časopisov a novín, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete, najmä internetu; tlačové agentúry; poskytovanie interaktívneho, elektronického zvukového a obrazového spojenia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov; redakčná činnosť, najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií (s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov); vydavateľská a nakladateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; on line vydávanie tlačovín v elektronickej podobe (okrem reklamných); organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskusných klubov, spoločenských akcií a súťaží; prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; usporadúvanie kultúrnych výstav; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; poskytovanie elektronických publikácií (on line) bez možnosti kopírovania; reportérske služby; fotografovanie; fotografická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; elektronická edičná činnosť (DTP); poradenstvo v oblasti uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.10, 26.05.02, 26.05.22, 26.05.24, 27.05.24, 27.05.12, 25.01.15, 26.03.23, 24.15.03, 25.01.10, 25.03.03, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MY & MI s. r. o.; Vajnorská 140, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  19.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 9/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 2/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5273-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2012 182,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5273-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 19.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.04.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.04.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 02.07.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.07.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 13.07.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.12.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 24.05.2022 Typ Odoslané
POZ 5273-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku