Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5270-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236764 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.04.2023 
(210)  Číslo prihlášky  5270-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  85/842894 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.02.2013 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické a vedecké prístroje; počítačový softvér na použitie v oblasti prenájmu vozidiel na sledovanie rezervácií a vozidiel a zachovanie dát týkajúcich sa vozidiel, zákazníkov a prenájmov; počítačový softvér týkajúci sa prenájmu vozidiel; softvér na stiahnutie vo forme mobilnej aplikácie na prenájom vozidiel alebo lízingové služby; globálny lokalizačný systém (GPS); interaktívne počítačové kiosky zahŕňajúce počítače, počítačový hardvér, počítačové periférie a počítačový operačný softvér na použitie pri prenájme vozidiel alebo lízingových službách; navigačné prístroje pre vozidlá.
12 - Vozidlá; automobily; motorové vozidlá, predovšetkým automobily, kamióny, nákladné dodávkové vozidlá, športové úžitkové vozidlá.
16 - Papierové výrobky nezahrnuté v iných triedach a tlačoviny; brožúry v oblasti cestovného ruchu, prenájmu vozidiel, prepravy; kalendáre; časopisy zamerané na cestovanie; perá nezahrnuté v iných triedach; mapy; informačné bulletiny.
35 - Reklamné služby; veľkoobchodné alebo maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 12 a 16 tohto zoznamu; zákaznícke vernostné služby a zákaznícke klubové služby na komerčné, propagačné a /alebo reklamné účely; ponuka pomoci obchodného riadenia pri zakladaní alebo prevádzkovaní prenájmu vozidiel a lízingových služieb; online maloobchodné služby zamerané na motorové vozidlá; poskytovanie stimulujúcich odmeňujúcich programov pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných bodov na online nákup firemného tovaru a služieb; poskytovanie stimulujúcich odmeňovacích programov pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných kupónov na časté použitie u participujúcich spoločností; maloobchodné služby zamerané na motorové vozidlá.
36 - Finančné služby; poskytovanie poukážok (kupónov) pre platby prepravných nákladov; poistné služby, predovšetkým uzatváranie poistiek motorových vozidiel; lízing automobilov; lízing áut; lízing kamiónov; lízing vozidiel.
37 - Opravárenské služby; cestný poruchový servis v prípade núdze, predovšetkým reagovanie na volania v prípade žiadosti o pomoc prostredníctvom cestného poruchového servisu, výmena defektnej pneumatiky, núdzová dodávka paliva a naštartovanie batérie.
39 - Preprava a úschovné (skladovacie) služby; organizovanie cestovných zájazdov; autobusová doprava; prenájom automobilov; automobilová preprava; koordinácia cestovných plánov pre jednotlivcov a skupiny; cestný poruchový servis v prípade núdze, predovšetkým odtiahnutie (odvlečenie) v prípade nepojazdnosti, služby navijaku a doručenie kľúčov; vykonávanie rezervácií na prepravu; online rezervačné služby prepravy; zabezpečovanie cestovateľských informácií; rezervácia auta na prenájom; prenájom sťahovacích vozov; prenájom GPS zariadenia na navigačné účely; prenájom kamiónov; prenájom vozidiel; preprava cestujúcich; poradenstvo v oblasti prepravy; informácie o doprave; služby cestovnej kancelárie, predovšetkým vykonávanie rezervácií na prepravu; prepravné rezervačné služby; plánovanie cesty (trasy); poskytovanie cestovnej dokumentácie tretím osobám.
41 - Vzdelávanie a zábava; služby členského klubu nezahrnuté v iných triedach.
42 - Počítačové služby nezahrnuté v iných triedach; vedecké služby; hosťovanie na webových stránkach umožňujúcich používateľom rezerváciu zájazdu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BUDGET 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Budget Rent A Car System, Inc.; 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 08.02.2023 3/2023 ND3M
 
POZ 5270-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2013 268,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 126,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5270-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.04.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.04.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 23.05.2013 Typ Interné listy
Doklad o práve prednosti 27.06.2013 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.08.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 16.09.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.09.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 14.12.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 12.01.2023 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.01.2023 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.01.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 16.01.2023 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 17.01.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 20.01.2023 Typ Odoslané
POZ 5270-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 20.01.2023 TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o. Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku