Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5270-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  220265 
(151)  Dátum zápisu  11.01.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.03.2017 
(210)  Číslo prihlášky  5270-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.03.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.03.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské, všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  13.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2007 10/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.2008 03/2008 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 07/2017 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 21.09.2021 platná
 
POZ 5270-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5270-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.03.2007 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.03.2007 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.03.2007 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 13.03.2007 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2007 Typ Platba
3 výsledok rešerše 12.06.2007 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.2007 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.07.2007 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2007 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2008 Typ Odoslané
8 Oznámenie 27.04.2012 Typ Doručené
8a Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 03.05.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 Typ Doručené
10a Plná moc 03.05.2012 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2012 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.12.2012 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 12.12.2012 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.12.2012 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.03.2017 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2017 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2017 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
20a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
20b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
20c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
20d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
20e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
21 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
21b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
21c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
21d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
21e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
21f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
27 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
28a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
28b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
28c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
28d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
29 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
29a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
29b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
32 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
33 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
33a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
33b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
33c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
33d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
33e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
33f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
33g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5270-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.02.2013 Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 04.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
5 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku