Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52651
(111)  Číslo ochrannej známky  165386 
(151)  Dátum zápisu  16.06.1983 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  52651 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.1982 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje určené na prenos rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a elektrické, nezaradené do iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signálnych); prístroje a nástroje určené na kontrolné účely; prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy, najmä vysielače - prijímače na prenos písma (faxy), vysielače na prenos písma, ich súčasti a príslušenstvá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Corporation; 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture 571-8501; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.05.2012 5/2012 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 5/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 52651
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.02.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.02.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2012 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52651
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 11.02.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.02.2002 Typ Doručené
Plná moc 13.02.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.02.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.02.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2012 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Typ Doručené
POZ 52651
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2002 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.03.2012 Panasonic Corporation Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku