Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5260-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233602 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5260-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Voňavkárske výrobky a prípravky patriace do triedy 3; éterické oleje; kozmetické výrobky a prípravky patriace do triedy 3; bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; vlasové vodičky; zubné pasty, zubné gély, ústne vody a prípravky na ústnu hygienu a ošetrovanie zubov a zubných protéz; holiace pasty a mydlá; šampóny; sprchové gély; deodoranty; antiperspiranty; výrobky a prípravky parfumérie patriace do triedy 3.
05 - Výrobky farmaceutické a zdravotnícke; dezinfekčné prostriedky a prípravky, pohlcovače pachov; dezodoračné prostriedky a prípravky; obväzový materiál.
21 - Zubné kefky, elektrické zubné kefky, puzdrá na zubné kefky; čistiace kefy, kozmetické kefy, kefy do kúpeľa, kefy na vlasy, kefy na domáce účely, kefy na použitie v kozmetike, kefy a štetce okrem maliarskych; dentálne nite. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 27.05.04, 01.15.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Profexy s.r.o.; Dopravná 1364/11, Topoľčany 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.05.2014 5/2014 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 15.06.2022 11/2022 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 5260-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2012 165,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2013 27,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 11.11.2013 7,00 EUR 29.01.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.04.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5260-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 17.04.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 14.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2013 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.11.2013 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2013 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.11.2013 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 18.11.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 13.11.2014 Typ Odoslané
Oznámenie 21.11.2014 Typ Doručené
Oznámenie 10.12.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 13.01.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 23.01.2015 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.04.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 17.05.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 18.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5260-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.03.2014 Profexy s.r.o. ADOKRATECH s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.03.2014 patentový zástupca, Kastler Anton
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.11.2022 Profexy s.r.o. Profexy s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku