Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5259-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234401 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5259-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky elektrických akumulátorov; prenosné telefóny; rádiotelefónne zariadenia; telefónne slúchadlá; telefónne drôty; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne záznamníky; videotelefóny.
35 - Maloobchodné služby s mobilnými telefónmi; veľkoobchodné služby s mobilnými telefónmi.
37 - Inštalácia a opravy telefónov; opravy a údržba mobilných telefónov.
38 - Komunikácia mobilnými telefónmi; prenájom telefónov; telefonická komunikácia; telefonické služby; informácie o telekomunikáciách; telekomunikačné informácie; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  16.01.11, 26.01.16, 27.03.15, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.01, 29.01.06, 27.99.15, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mach Ľubomír, Ing.; Pri Vodnej veži 2, 581 10 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokát, Repák Dušan, JUDr.; Krížna 47, 811 07 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1135544 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  28. 09. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  13.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.05.2013 5/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5259-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 182,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.05.2012 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5259-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.04.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.04.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 20.04.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 20.04.2012 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.05.2012 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 11.05.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.07.2012 Typ Doručené
List z OMPI 28.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 28.09.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 28.09.2012 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2012 Typ Interné listy
Notifikácia z OMPI 23.11.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 02.04.2013 Typ Doručené
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 08.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 5259-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku