Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5257-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  218027 
(151)  Dátum zápisu  09.05.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.03.2016 
(210)  Číslo prihlášky  5257-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.03.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.02.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.07.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh s výnimkou reklamných. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Plus 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  01.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.02.2007 02/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.07.2007 07/2007 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 01.06.2016 06/2016 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 ExThera Medical Corporation 20.09.2021 platná
3 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 5257-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5257-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.03.2006 Typ Doručené
1a Doklad o podniku/podnikateľovi 01.03.2006 Typ Doručené
1b Plná moc 01.03.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2006 Typ Platba
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.07.2006 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 26.07.2006 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2006 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2007 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
10a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
10b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
10c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
11 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
12 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
13 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
14a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
14a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
14b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 21.10.2015 Typ Odoslané
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.01.2016 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.01.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.02.2016 Typ Doručené
21 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.03.2016 Typ Odoslané
22 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 31.03.2016 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
24 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 25.11.2016 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
26b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
26c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
27b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
27c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
28 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
29 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
29a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
29b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
31a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
31b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
31c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
31d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
34 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
34a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
34b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
34c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
34d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
34e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
34f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
34g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
35 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5257-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Advokátska kancelária Adamčík a partneri, Ruščák Róbert, Mgr.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku