Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 525-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258391 
(151)  Dátum zápisu  07.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  525-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Drevo (polotovar); stavebné drevo; pílené drevo; drevené stenové obloženia; drevené dosky pre stavebníctvo; dosky, latky; okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); drevené podlahové dosky; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných materiálov; sprostredkovateľne práce; prieskum trhu; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; obchodné sprostredkovateľské služby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); stavebné informácie; izolovanie stavieb; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; pokrývačské práce; stavebné poradenstvo; tesárske práce.
42 - Architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; geologický prieskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.01.11, 05.01.06, 05.01.16, 07.01.24, 07.03.02, 25.05.99, 27.05.19, 27.05.11, 26.11.08, 29.01.07, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  hnedá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Habľák Matej; Oravská Lesná 844 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 525-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.03.2022 186,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 525-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 10.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 525-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku