Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5249-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233705 
(151)  Dátum zápisu  29.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5249-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  45 - Poskytovanie právnych služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AKMM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AKMM, s.r.o.; Myslenická 3154/40, Pezinok-Myslenice 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  05.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.07.2017 7/2017 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2018 8/2018 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.08.2020 8/2020 TC3M
6 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5249-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2012 165,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.10.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2017 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.11.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5249-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.04.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 22.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2012 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 09.10.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.10.2012 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 21.11.2012 Typ Odoslané
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 23.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.02.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.03.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.04.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 18.04.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 18.04.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 28.04.2017 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.05.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.05.2018 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 30.05.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 26.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.05.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.05.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 20.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.10.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 19.11.2020 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2020 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 02.12.2020 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 26.02.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 5249-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.11.2012 Advokátska kancelária - JUDr. Martin Modlitba, s.r.o. Advokátska kancelária - JUDr. Martin Modlitba, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.05.2017 AKMM, s.r.o. Advokátska kancelária - JUDr. Martin Modlitba, s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.06.2018 AKMM, s.r.o. AKMM, s.r.o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.06.2020 AKMM, s.r.o. AKMM, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku