Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5248-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233383 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5248-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25, 27, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Textílie a textilné tovary, nezahrnuté v iných triedach; posteľné a stolové pokrývky.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
27 - Koberce; behúne; rohožky a rohožovina; linoleum a iné materiály na pokrytie existujúcich podláh; tapety (netextilné).
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske funkcie; maloobchodné služby poskytované prostredníctvom internetu a poštové dobierkové maloobchodné služby v oblasti počítačov, počítačových zariadení, kozmetických výrobkov, toaletných výrobkov, zdravotníckych výrobkov, strojov do domácnosti, ručného náradia, optických výrobkov, domácich elektrických a elektronických zariadení, topánok, klobúkov, odevov a odevných doplnkov, nábytku, textílií a kobercov, hračiek, exteriérových zariadení, športového a rekreačného náradia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.01, 27.05.12, 27.05.15, 27.07.19, 26.02.01, 26.07.09, 26.03.24, 26.11.12, 24.15.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Consortio Fashion Group spol. s r.o.; Lazaretská 12, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3029/3, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  04.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5248-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 182,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5248-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 04.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2012 Typ Platba
Plná moc 26.04.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 5248-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku