Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52475
(111)  Číslo ochrannej známky  165210 
(151)  Dátum zápisu  20.10.1982 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  52475 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.1981 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (6,7,17) Spojky, spojovací materiál a svorky na kovové rúrky, trubice a ohybné hadice; zariadenia na pripájanie prívodných hadíc na palivo k nádržiam, dýzy a ručne ovládané ventily, všetko úplne alebo prevažne zo všeobecného kovu; valce, ventily a čerpadlá ako súčasti strojov, hydraulické spojky, hydraulické akumulátory, mazacie zariadenia; filtre ako súčasti strojov a súčasti filtrov; kruhové prstence, tesnenia a upchávky (prostriedky na utesňovanie), ploché tesnenia, tesniace materiály; nekovové spojky a spojovací materiál, všetko na rúrky, trubice a hadice; potrubia a hadice, všetko z gumy alebo plastov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.24, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Parker Intangibles, LLC; 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, Ohio 44124; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2003 2/2003 PC3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2003 2/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.12.2004 12/2004 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 1/2012 ND3M
 
POZ 52475
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52475
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 22.11.2001 Typ Doručené
2 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.11.2001 Typ Platba
3 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 14.01.2002 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.03.2002 Typ Doručené
5 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2002 Typ Doručené
5a Doklad o prevode/prechode 05.04.2002 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2002 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2002 Typ Platba
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2002 Typ Platba
9 pokyn na zápis prevodu 11.11.2002 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 11.11.2002 Typ Interné listy
11 pokyn na obnovu zápisu 11.11.2002 Typ Interné listy
12 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2004 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 27.08.2004 Typ Doručené
13b Plná moc 27.08.2004 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2004 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2004 Typ Odoslané
16 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 15.06.2005 Typ Doručené
17 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 20.06.2005 Typ Platba
18 druhopis dodatku k osvedčeniu 21.06.2005 Typ Odoslané
19 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.06.2005 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.10.2011 Typ Doručené
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.10.2011 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
POZ 52475
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.11.2002 Parker Hannifin Customer Support Inc. Parker Intangibles Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2002 Parker Hannifin Customer Support Inc. Parker Hannifin Customer Support Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2002 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
4 Prevod majiteľa 05.10.2004 Parker Intangibles, LLC Parker Hannifin Customer Support Inc.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 05.10.2004 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku