Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52474
(111)  Číslo ochrannej známky  165433 
(151)  Dátum zápisu  08.08.1983 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  52474 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.1981 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (6,7) Zámky všetkých druhov, dverové závesy, dverové zatvárače a prevádzkové zariadenia na ovládanie dverí, časti a príslušenstvá uvedených výrobkov, ako aj kľúče a predvýrobky kľúčov. Stroje a obrábacie stroje, najmä stroje na výrobu kľúčov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ABLOY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Abloy Oy; Wahlforssinkatu 20, FIN 80100 Joensuu; FI 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 09.01.2003 1/2003 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 5/2011 ND3M
 
POZ 52474
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52474
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2002 Typ Doručené
1a Plná moc 03.04.2002 Typ Doručené
2 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 03.04.2002 Typ Doručené
3 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2002 Typ Platba
4 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 08.04.2002 Typ Platba
5 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 23.10.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na obnovu zápisu 23.10.2002 Typ Interné listy
7 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.02.2011 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.02.2011 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
POZ 52474
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.10.2002 Abloy Oy Abloy Security Ltd Oy
2 Zápis alebo zmena zástupcu 30.10.2002 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku