Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5247-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233601 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5247-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom výučby cudzích jazykov, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené učebné materiály, časopisy, knihy, učebnice a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; knihy; prospekty; letáky; brožúry; katalógy; zoznamy; adresáre; plagáty; fotografie; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy 16; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do tejto triedy.
35 - Konzultačná činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38, 39, 41, 42 a 45.
38 - Prenos správ, informácií, učebných textov, časopisov, kníh, učebníc, slovníkov v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete, najmä internetu; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
39 - Distribúcia tovarov; konzultačná činnosť v oblasti distribúcie tovarov.
41 - Vzdelávanie; výučba jazykov; on-line vzdelávanie; on-line jazykové aplikácie; vydávanie certifikátov za účasť na školeniach, vydávanie tlačovín v elektronickej podobe (okrem reklamných); organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskusných klubov, spoločenských akcií a súťaží; prednášková a školiaca činnosť v oblasti výučby jazykov; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; poradenstvo v oblasti uvedených služieb; konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania.
42 - Tvorba softvéru; poskytovanie internetových vyhľadávačov; aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; návrh, vývoj, tvorba a programovanie počítačových programov a počítačových systémov vrátane ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh, vývoj, tvorba a programovanie databáz, dátových systémov a dátových aplikácií vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, aktualizácie a údržby; prenájom počítačového softvéru; návrh, vývoj a tvorba internetových a/alebo intranetových počítačových stránok a násteniek vrátane ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové a/alebo intranetové počítačové stránky, nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; vytváranie a udržiavanie počítačových webstránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových webstránkach; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; poradenstvo a konzultácie v oblasti uvedených služieb.
45 - Licencie práv duševného vlastníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.05.24, 26.04.09, 26.15.01, 25.05.02, 27.05.12, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.02, 26.07.05, 26.04.04, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, žltá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Smart Education s.r.o.; Pri Starej Prachárni 14, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  03.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5247-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2012 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5247-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 11.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 24.04.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 16.05.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 26.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 26.06.2012 Typ Interné listy
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) 28.06.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 5247-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku