Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5245-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231153 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5245-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Diaľkové ovládače, prístroje a zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel patriace do tejto triedy, prístroje a zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií patriace do tejto triedy, prístroje a zariadenia na diaľkové zapaľovanie patriace do tejto triedy, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyslových procesov, elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie signalizácie, indikátory straty elektrickej energie, elektrické káble; koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; kamery; elektrické zariadenia proti krádeži, elektrické meracie zariadenia, monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; osobné ochranné prostriedky proti nehodám, navigačné prístroje vozidiel; satelitné navigačné prístroje; navigačné nástroje; rádiotelefónne zariadenia; stožiare pre bezdrôtovú telegrafiu; prenosný telefón, mobilný telefón; telefónne prístroje; vysielacie zariadenia; vysielače; poplašné zariadenia, ochranné zariadenia proti prepätiu, rádiologické zariadenia na priemyslové účely, prístroje na rádiové výzvy, rýchlomery, telemetre (optické diaľkomery), snímače teploty, počítačový softvér, vysielače elektronických signálov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; elektrické zariadenia patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triede 9; elektronický obchod s tovarmi patriacimi do triedy 9 prostredníctvom siete internet; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 38 a 42;
37 - Inštalácia, montáž, servis a opravy telekomunikačných zariadení, elektrických a elektronických zariadení, poplašných zariadení, rozhlasových a televíznych vysielacích zariadení a rádioreléových trás; inštalácia, údržba a opravy elektrickej požiarnej signalizácie; odborné poradenstvo týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede;
38 - Zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej bezdrôtovej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prenosu dát prostredníctvom tejto siete; zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej optickej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prenosu dát prostredníctvom tejto siete; komunikácia prostredníctvom optických káblov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenos signálu pomocou satelitu; telekomunikačné služby; televízne a rozhlasové vysielanie; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti telekomunikácií;
42 - Meranie (kontrola) rádioreléových trás, rozhlasových a televíznych vysielacích zariadení; prenos a konverzia meraných údajov z fyzických médií na elektronické, inžinierska, technická, konzultačná a projektová činnosť, odborné prehliadky a skúšky telekomunikačných zariadení, elektrických a elektronických zariadení, poplašných zariadení, rozhlasových a televíznych vysielacích zariadení a rádioreléových trás. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.01.01, 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.12, 29.01.04, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  svetlomodrá, tmavomodrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Towercom, a. s.; Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2013 12/2013 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 5245-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5245-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.04.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.04.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2011 Typ Platba
3 Plná moc 21.04.2011 Typ Doručené
4 Sprievodný list 12.05.2011 Typ Doručené
4a Plná moc 12.05.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 16.06.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.06.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2013 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2013 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
11 Výpoveď plnej moci 21.03.2016 Typ Doručené
12 Doplnenie materiálov 01.04.2016 Typ Doručené
12a Plná moc 01.04.2016 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.04.2016 Typ Doručené
13a Plná moc 01.04.2016 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 22.06.2016 Typ Odoslané
15 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.08.2020 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis prechodu 09.04.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prechode 09.04.2021 Typ Doručené
18b Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 16.04.2021 Typ Odoslané
21 vyžiadanie poplatku za obnovu 16.04.2021 Typ Odoslané
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2021 Typ Platba
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2021 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Typ Odoslané
POZ 5245-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.09.2013 Towerhome, a.s. Towercom Infrastructure, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.06.2016 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 21.06.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Prevod majiteľa 04.05.2021 Towercom, a. s. Towerhome, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2021 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku