Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52448
(111)  Číslo ochrannej známky  165176 
(151)  Dátum zápisu  08.09.1982 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  52448 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.1981 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  SHO 56-70809 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.08.1981 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Bicykle, ich súčasti a príslušenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SHOGUN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marui Ltd.; Kobe; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 52448
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52448
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.11.2001 Typ Doručené
2 Plná moc 20.11.2001 Typ Doručené
3 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2001 Typ Platba
4 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
5 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.09.2011 Typ Doručené
6 Plná moc 27.09.2011 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2011 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.03.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.09.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.09.2021 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 52448
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku