Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5244-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233381 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5244-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Osobné automobily a z nich odvodené modifikácie, spaľovacie motory do osobných automobilov; náhradné dielce a súčiastky k nim, najmä závesné zariadenia, spojlery, liate disky kolies, vyklápacie strechy a strešné nosiče; automobilové obývacie prívesy; automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; automobily; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; duše na kolesá automobilov; kapoty na automobilové motory; klaksóny automobilov; kolesá automobilov; lúče automobilových kolies; nárazníky automobilov; okenné tabule na okná automobilov; opierky na sedadlá automobilov; uzávery na palivové nádrže automobilov; podvozky automobilov; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; rámy, podvozky automobilov; sedadlá automobilov; sedadlové poťahy automobilov; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiče automobilov; ventily na automobilové pneumatiky.
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné predmety z papiera.
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné informačné kancelárie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.01.09, 24.17.09, 26.02.01, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.03, 25.05.01, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, zelená, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FIAT SR, spol. s r. o.; Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  30.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5244-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5244-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.03.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.03.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 20.04.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 21.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
POZ 5244-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku