Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5244-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228514 
(151)  Dátum zápisu  15.10.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5244-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Potravinové výrobky z mäsa, rýb, hydiny, zveriny, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, s výnimkou zemiakových lupienkov a zemiakových hranolčekov.
30 - Kakao, čokoláda, cukrovinky; múka a výrobky z obilia; chlieb, čerstvé pečivo a koláče; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzlina; sucháre a keksy, trvanlivé pečivo.
35 - Veľkoobchodné služby s cukrom, čokoládou a cukrovinkami; maloobchodné služby s cukrom, čokoládou a cukrovinkami; veľkoobchodné služby s chlebom, pečivom a cukrárskymi výrobkami; maloobchodné služby s chlebom; pečivom a s cukrárskymi výrobkami; veľkoobchodné služby s potravinami, nápojmi a tabakom; maloobchodné služby s potravinami, nápojmi a tabakom; veľkoobchodné a maloobchodné služby prostredníctvom internetu s potravinami, nápojmi, domácimi potrebami, cukrárskymi a pekárskymi potrebami.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení.
43 - Reštauračné služby a mobilný predaj jedál v rámci týchto služieb; služby pohostinstiev; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; jedálne a závodné jedálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  bordová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arriba, s.r.o.; Mozartova 23, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2010 07/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2010 12/2010 FG3M
 
POZ 5244-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5244-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky Typ Doručené
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.04.2010
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2010 Typ Platba
výsledok rešerše 12.05.2010 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 18.05.2010 Typ Interné listy
Neznámy typ protokolu - bez názvu 23.10.2019
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 14.11.2019 Typ Platba
POZ 5244-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku