Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5243-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233954 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5243-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; agentúry (reklamné, PR, produkčné); analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; dražby; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; image (poradenstvo, realizácia); informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie) (pre zákazníkov); informácie (obchodné alebo podnikateľské); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; kompilácie (štatistické); kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; maloobchod (prezentácia výrobkov v komunikačných médiách); marketingové štúdie; nábor zamestnancov; nákupné ceny, veľkoobchodné ceny (analýzy); obchodná činnosť (poradenstvo); obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odhady (obchodné); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; počítačové databázy (zbieranie údajov, zoraďovanie údajov); podniky (služby poskytované v súvislosti so sťahovaním); podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo (odborné obchodné); porovnávania cien (služby); posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; posudzovanie procesov v obchodnej činnosti; predplácanie novín a časopisov (zabezpečovanie); predplatné pre tretie osoby (zaobstarávanie); predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prieskum (obchodný); príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; reklama (on line) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; reklamné materiály (rozširovanie) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie); reklamné oznamy (rozširovanie); reklamné plochy (prenájom); reklamné služby (zásielkové); reprografia dokumentov; riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov; riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského); rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; sekretárske služby; služby outsourcingu; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; telekomunikačné služby (predplatné); televízne reklamy; testovanie (psychologické) na účely výberu; tvorba a realizácia kreatívnych nápadov; účtovníctvo; účty (zostavovanie výpisov); umenie (obchodný manažment); vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; vzorky tovarov (distribúcia); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zhromažďovanie výstrižkov z časopisov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); cvičenie (praktické) (ukážky); dekorácie; diaľkové štúdium; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); estrády (služby); filmová tvorba; filmové premietačky a ich príslušenstvo (prenájom); filmové štúdiá; filmy (prenájom); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; kaligrafia; klubové služby (výchovno-zábavné); kluby zdravia (telesné cvičenia); knihy (vydávanie); knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; konferencie (organizovanie a vedenie); kongresy (organizovanie a vedenie); korešpondenčné kurzy; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; orchestre; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie živých vystúpení; pedagogické informácie; písanie a zverejňovanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie); poskytovanie elektronických publikácií on Mne (bez možnosti kopírovania); poskytovanie on line počítačových hier (z počítačových sietí); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; praktický výcvik (ukážky); prázdninové tábory (zábava); predstavenia (výroba divadelných alebo iných); prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom dekorácií; prenájom divadelných dekorácií; prenájom kinematografických filmov; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; rekreácia (informácie o možnostiach); rekreácia (služby pre oddych); reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; rozhlasové a televízne prijímače (prenájom); rozhlasové a televízne programy (výroba); semináre (organizovanie a vedenie); školenie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); strihanie videopások; štúdiá (filmové); sympóziá (organizovanie a vedenie); telesné cvičenie; televízna zábava; titulky; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; videopásky (nahrávanie); videopásky (prenájom); vstupenky (predaj) na zábavné predstavenia; výcvik; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie (on line) kníh a časopisov v elektronickej forme; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; výroba (tvorba) videofilmov; vyučovanie, vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom).
42 - Aktualizovanie počítačových programov; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); dizajnérstvo (módne, bytové); grafické dizajnérstvo; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; internetové vyhľadávače (poskytovanie); kontrola kvality; návrh počítačových systémov; obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana proti zavíruseniu počítačov (služby); počítače (prenájom); počítačové programovanie; počítačové programy (poradenstvo); počítačové programy (zhotovovanie kópií); poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; prieskum v oblasti využitia počítačov; projekty; servis počítačových programov; stavebné výkresy (vypracovanie); štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický prieskum; textil (skúšanie); tvorba softvéru; počítačové stránky (webové stránky) (hosťovanie, vytváranie, udržiavanie) pre zákazníkov; úspora energie (poradenstvo); výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia; výzdoba interiérov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Kreatívny Inžinier 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kreatívne Inžinierstvo s. r. o.; Dunajská 24, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  30.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5243-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.04.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5243-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.03.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 21.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.08.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
POZ 5243-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku