Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5243-2012
(111)  Trademark Number  233954 
(151)  Registration Date  14.01.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5243-2012 
(220)  Application Date  30.03.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2012 
(450)  Publication of Registration Date  01.03.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; agentúry (reklamné, PR, produkčné); analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; dražby; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; image (poradenstvo, realizácia); informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie) (pre zákazníkov); informácie (obchodné alebo podnikateľské); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; kompilácie (štatistické); kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; maloobchod (prezentácia výrobkov v komunikačných médiách); marketingové štúdie; nábor zamestnancov; nákupné ceny, veľkoobchodné ceny (analýzy); obchodná činnosť (poradenstvo); obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odhady (obchodné); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; počítačové databázy (zbieranie údajov, zoraďovanie údajov); podniky (služby poskytované v súvislosti so sťahovaním); podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo (odborné obchodné); porovnávania cien (služby); posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; posudzovanie procesov v obchodnej činnosti; predplácanie novín a časopisov (zabezpečovanie); predplatné pre tretie osoby (zaobstarávanie); predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prieskum (obchodný); príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; reklama (on line) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; reklamné materiály (rozširovanie) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie); reklamné oznamy (rozširovanie); reklamné plochy (prenájom); reklamné služby (zásielkové); reprografia dokumentov; riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov; riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského); rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; sekretárske služby; služby outsourcingu; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; telekomunikačné služby (predplatné); televízne reklamy; testovanie (psychologické) na účely výberu; tvorba a realizácia kreatívnych nápadov; účtovníctvo; účty (zostavovanie výpisov); umenie (obchodný manažment); vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; vzorky tovarov (distribúcia); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zhromažďovanie výstrižkov z časopisov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); cvičenie (praktické) (ukážky); dekorácie; diaľkové štúdium; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); estrády (služby); filmová tvorba; filmové premietačky a ich príslušenstvo (prenájom); filmové štúdiá; filmy (prenájom); formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; kaligrafia; klubové služby (výchovno-zábavné); kluby zdravia (telesné cvičenia); knihy (vydávanie); knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; konferencie (organizovanie a vedenie); kongresy (organizovanie a vedenie); korešpondenčné kurzy; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; orchestre; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie živých vystúpení; pedagogické informácie; písanie a zverejňovanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie); poskytovanie elektronických publikácií on Mne (bez možnosti kopírovania); poskytovanie on line počítačových hier (z počítačových sietí); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; praktický výcvik (ukážky); prázdninové tábory (zábava); predstavenia (výroba divadelných alebo iných); prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom dekorácií; prenájom divadelných dekorácií; prenájom kinematografických filmov; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; rekreácia (informácie o možnostiach); rekreácia (služby pre oddych); reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; rozhlasové a televízne prijímače (prenájom); rozhlasové a televízne programy (výroba); semináre (organizovanie a vedenie); školenie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); strihanie videopások; štúdiá (filmové); sympóziá (organizovanie a vedenie); telesné cvičenie; televízna zábava; titulky; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; videopásky (nahrávanie); videopásky (prenájom); vstupenky (predaj) na zábavné predstavenia; výcvik; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie (on line) kníh a časopisov v elektronickej forme; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; výroba (tvorba) videofilmov; vyučovanie, vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom).
42 - Aktualizovanie počítačových programov; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); dizajnérstvo (módne, bytové); grafické dizajnérstvo; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; internetové vyhľadávače (poskytovanie); kontrola kvality; návrh počítačových systémov; obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana proti zavíruseniu počítačov (služby); počítače (prenájom); počítačové programovanie; počítačové programy (poradenstvo); počítačové programy (zhotovovanie kópií); poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; prieskum v oblasti využitia počítačov; projekty; servis počítačových programov; stavebné výkresy (vypracovanie); štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický prieskum; textil (skúšanie); tvorba softvéru; počítačové stránky (webové stránky) (hosťovanie, vytváranie, udržiavanie) pre zákazníkov; úspora energie (poradenstvo); výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia; výzdoba interiérov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Kreatívny Inžinier 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kreatívne Inžinierstvo s. r. o.; Dunajská 24, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  30.03.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.03.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5243-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.04.2012 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5243-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.03.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 Type Payment
výsledok rešerše 21.05.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 03.08.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Type Sent document
POZ 5243-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku