Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5242-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  212184 
(151)  Dátum zápisu  10.11.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.11.2014 
(210)  Číslo prihlášky  5242-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.11.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodické a neperiodické publikácie, reklamné tlačoviny, letáky, lósy, tikety, plagáty, kalendáre.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZÁZRAČNÁ RYBKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2005 08/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2006 02/2006 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2015 04/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.04.2015 04/2015 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 5242-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5242-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.11.2004 Typ Doručené
1a Plná moc 19.11.2004 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2004 Typ Platba
3 výsledok rešerše 27.06.2005 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2005 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.12.2005 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
6a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
6b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.10.2014 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2014 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2014 Typ Platba
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2014 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
14a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
16a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
16c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
16d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
16e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
16f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
17 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5242-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2015 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku