Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 524-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  524-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Pečiatky; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; spisové obaly (papiernicky tovar); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; šanóny (na voľné listy); skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; zošity; poznámkové zošity; mapy; tuby z kartónu; katalógy; obaly na doklady; knihy; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernicky tovar); baliaci papier; písacie potreby; fotografie (tlačoviny); knihárske textílie; šablóny (kancelárske potreby); geografické mapy; zemské glóbusy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačené publikácie; listový papier; papierové obrusy; knihárske záložky do kníh; papiernický tovar; puzdrá na šablóny; baliace plastové fólie; stojany na fotografie; nákresy; plniace perá; prospekty; knihárske potreby; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; školské potreby (papiernický tovar); blahoprajné pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky na písanie; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernicky tovar); papierové zástavy; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernicky tovar); tabule na zapichovanie oznamov; značkovacie perá (papiernicky tovar); letáky; obálky na dokumenty (papiernicky tovar); papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; predvádzanie tovaru; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných programov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby.
39 - Dovoz; doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie; sprostredkovanie dopravy; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; distribúcia tovarov na dobierku; balenie darčekov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.13, 27.05.15, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AssurePLUS assistance & service s.r.o.; Nábrežie A. Kmeťa 155/30, 971 01 Prievidza 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROHUTNÝ&Spol., s.r.o.; Nová 524/37, 900 23 Viničné; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 524-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 524-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.02.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 25.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 01.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Typ Interné listy
POZ 524-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku