Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52300
(111)  Číslo ochrannej známky  164865 
(151)  Dátum zápisu  28.07.1981 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  52300 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.07.1981 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo všetkých druhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GRANAT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar Samson s.r.o.; Lidická tř. 458/51, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.1996 10/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 08.10.2001 10/2001 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.09.2011 9/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 9/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2013 11/2013 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2014 8/2014 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 8/2014 PC3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2016 5/2016 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
10 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
POZ 52300
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 17.02.2000 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.06.2011 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2011 6,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.06.2011 6,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.05.2013 7,00 EUR 21.11.2013 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2013 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2014 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2014 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2015 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52300
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra Typ Platba
Žiadosť o výpis z reg. OZ Typ Doručené
p.na dodatok Typ Interné listy
Osvedčenie 10.09.1993 Typ Doručené
Plná moc 10.09.1993 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1993 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.09.1993 Typ Doručené
Doklad 12.06.1996 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.1996 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 14.02.2000 Typ Odoslané
p.na vyhotovenie výpisu z registra O 23.02.2000 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu 05.01.2001 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 20.05.2011 Typ Doručené
Plná moc 20.05.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.05.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.05.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2011 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.07.2011 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.07.2011 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 04.07.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 04.07.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 04.07.2011 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 29.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 29.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.05.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2013 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.05.2013 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.06.2013 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 03.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2013 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 03.06.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.06.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 04.11.2013 Typ Odoslané
vnútrospisový list 14.11.2013 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 26.03.2014 Typ Doručené
Plná moc 26.03.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.03.2014 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.12.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.11.2020 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 14.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 14.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 52300
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Jihočeské pivovary, koncernový podnik
Pivovary České Budějovice, státní podnik
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.07.2011 BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. Jihočeské pivovary, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.07.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Prevod majiteľa 19.08.2013 Pivovar Samson a.s. BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2013 AK Štros & Kusák, advokátska a patentová kancelária, Štros David, JUDr. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2014 BEER system a.s. Pivovar Samson a.s.
6 Prevod majiteľa 09.07.2014 Pivovar Samson a.s. BEER system a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2014 AK Štros & Kusák, advokátska a patentová kancelária, Štros David, JUDr.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.03.2016 Pivovar Samson a.s. Pivovar Samson a.s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 15.03.2016 FAJNOR IP s. r. o.
11 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.09.2022 Pivovar Samson s.r.o. Pivovar Samson a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku