Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52300
(111)  Číslo ochrannej známky  164865 
(151)  Dátum zápisu  28.07.1981 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.07.2011 
(210)  Číslo prihlášky  52300 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.07.1981 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo všetkých druhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GRANAT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar Samson a.s.; V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4, Chodov; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.07.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.1996 10/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 08.10.2001 10/2001 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.09.2011 9/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 9/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2013 11/2013 PC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2014 8/2014 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 8/2014 PC3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.05.2016 5/2016 TC3M
 
POZ 52300
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
14 F0003 Popl. za obnovu 11.01.2001 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52300
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie 10.09.1993 Typ Doručené
2 Doklad o podniku/podnikateľovi 10.09.1993 Typ Doručené
3 Plná moc 10.09.1993 Typ Doručené
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1993 Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
6 Doklad 12.06.1996 Typ Doručené
7 p.na dodatok Typ Interné listy
8 dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.1996 Typ Odoslané
9 Žiadosť o výpis z reg. OZ Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 14.02.2000 Typ Odoslané
11 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra Typ Platba
12 p.na vyhotovenie výpisu z registra O 23.02.2000 Typ Interné listy
13 Žiadosť o obnovu 05.01.2001 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.2001 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 Typ Doručené
16a Plná moc 20.05.2011 Typ Doručené
16b Doklad o podniku/podnikateľovi 20.05.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.05.2011 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.05.2011 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 04.07.2011 Typ Odoslané
20 vyžiadanie poplatku 04.07.2011 Typ Odoslané
21 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.07.2011 Typ Odoslané
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.07.2011 Typ Platba
23 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2011 Typ Platba
24 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.07.2011 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
26 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2013 Typ Doručené
26a Doklad o prevode/prechode 29.05.2013 Typ Doručené
26b Plná moc 29.05.2013 Typ Doručené
26c Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.05.2013 Typ Doručené
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2013 Typ Platba
28 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.05.2013 Typ Platba
29 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.06.2013 Typ Doručené
29a Doklad o prevode/prechode 03.06.2013 Typ Doručené
29b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.06.2013 Typ Doručené
29c Výpoveď plnej moci 03.06.2013 Typ Doručené
29d Plná moc 03.06.2013 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
31 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 04.11.2013 Typ Odoslané
32 vnútrospisový list 14.11.2013 Typ Interné listy
33 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2014 Typ Doručené
33a Doklad o podniku/podnikateľovi 26.03.2014 Typ Doručené
34 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2014 Typ Doručené
34a Plná moc 26.03.2014 Typ Doručené
34b Doklad o prevode 26.03.2014 Typ Doručené
35 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Typ Platba
36 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2014 Typ Odoslané
38 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.12.2015 Typ Doručené
38a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.12.2015 Typ Doručené
38b Plná moc 09.12.2015 Typ Doručené
39 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2015 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
41 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.11.2020 Typ Doručené
42 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
43 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
POZ 52300
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Pivovary České Budějovice, státní podnik
Jihočeské pivovary, koncernový podnik
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.07.2011 BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. Jihočeské pivovary, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.07.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Prevod majiteľa 19.08.2013 Pivovar Samson a.s. BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2013 AK Štros & Kusák, advokátska a patentová kancelária, Štros David, JUDr. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2014 BEER system a.s. Pivovar Samson a.s.
6 Prevod majiteľa 09.07.2014 Pivovar Samson a.s. BEER system a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2014 AK Štros & Kusák, advokátska a patentová kancelária, Štros David, JUDr.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.03.2016 Pivovar Samson a.s. Pivovar Samson a.s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 15.03.2016 FAJNOR IP s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku