Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 523-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258390 
(151)  Dátum zápisu  07.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  523-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče zvukových nahrávok; pásky na záznam zvuku; rádiá; nahraté počítačové programy; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; videorekordéry; sťahovateľné hudobné súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; nahraté alebo sťahovateľné súbory údajov.
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; marketing; telemarketingové služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; cielený marketing; vonkajšia reklama; služby v oblasti vzťahov s médiami; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely; reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing prostredníctvom influencerov; správa počítačových súborov.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými telefónmi; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; online posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov).
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; nahrávacie štúdiá (služby); prenájom videorekordérov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie videokamier; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie kníh; fotografické reportáže; fotografovanie; nahrávanie videopások; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); služby diskdžokejov; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); prenájom umeleckých diel; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; tvorba videozáznamov na podujatiach; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; tvorba videonahrávok pomocou dronov; prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); organizovanie zábavných podujatí; organizovanie a vedenie športových podujatí; hudobná výchova a vzdelávanie; vedenie zábavných podujatí; tvorba digitálnych nahrávok (podcastov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.15, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.03, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Žltá CMYK: 10 8 25 0, HEX: EBE5CA 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.; Karadžičova 2, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 523-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.03.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 523-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 10.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 10.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 523-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku