Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52288
(111)  Číslo ochrannej známky  165114 
(151)  Dátum zápisu  14.06.1982 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.07.2011 
(210)  Číslo prihlášky  52288 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.07.1981 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické články a batérie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DURACELL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Duracell Batteries BVBA; Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot; BE 
(740)  Zástupca (-ovia)  AK Štros & Kusák, advokátska a patentová kancelária, Štros David, JUDr.; Panenská 29, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.07.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 06.11.2001 11/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2007 05/2007 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
 
POZ 52288
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52288
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.05.2001 Typ Doručené
2 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.06.2001 Typ Platba
3 Plná moc 13.07.2001 Typ Doručené
4 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2007 Typ Doručené
6 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2007 Typ Platba
7 dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2007 Typ Odoslané
8 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 09.06.2008 Typ Doručené
8a Plná moc 09.06.2008 Typ Doručené
9 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.06.2008 Typ Platba
10 sprievodný list k výpisu z registra OZ 25.06.2008 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.06.2011 Typ Platba
12 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.07.2011 Typ Platba
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.06.2011 Typ Doručené
13a Plná moc 22.06.2011 Typ Doručené
13b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.06.2011 Typ Doručené
13c Oznámenie 22.06.2011 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.11.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 06.04.2021 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 52288
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.03.2007 Duracell Batteries BVBA N. V. Duracell Batteries S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2011 AK Štros & Kusák, advokátska a patentová kancelária, Štros David, JUDr. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku