Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5228-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233669 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.03.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5228-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky, výrobky s obsahom mlieka a/alebo mliečnych zložiek, syry všetkých druhov, syrové výrobky, syrové nátierky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov, maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, veľkoobchodná činnosť s uvedenými tovarmi, predvádzanie tovaru.
40 - Spracovanie mlieka a syrov pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.19, 26.04.06, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.19, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, béžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syráreň Havran, a.s.; Priemyselná 1339, 905 27 Senica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 08/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 01/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 5228-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5228-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.03.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.03.2012 Typ Doručené
1b Plná moc 27.03.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.04.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.06.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.06.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.10.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 23.10.2021 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 23.10.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.10.2021 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.10.2021 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 5228-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku