Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52236
(111)  Číslo ochrannej známky  164957 
(151)  Dátum zápisu  14.10.1981 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  52236 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.05.1981 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, najmä nemrznúce kvapaliny do systémov na ohrev úžitkovej vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SOLAREN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FILSON s.r.o.; Slévačská 902/11, Hloubětín, 198 00 Praha 9; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 11.09.2001 09/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 09.08.2010 08/2010 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 09.08.2010 08/2010 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 52236
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52236
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.05.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 11.05.2001 Typ Doručené
2 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2001 Typ Platba
3 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2001 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2010 Typ Doručené
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2010 Typ Platba
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2010 Typ Doručené
6a Plná moc 30.03.2010 Typ Doručené
6b Doklad o prevode/prechode 30.03.2010 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2010 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2010 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 06.12.2010 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.12.2010 Typ Platba
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.12.2010 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2020 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis prevodu 29.03.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 29.03.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 30.03.2021 Typ Odoslané
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 12.04.2021 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 52236
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.06.2010 Velvarská chemická, a.s. Velvana, a. s.
2 Prevod majiteľa 01.06.2010 Velvana, a.s. Velvarská chemická, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 01.06.2010 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Prevod majiteľa 12.04.2021 FILSON s.r.o. Velvana, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2021 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku