Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5223-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235918 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5223-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak; žuvací tabak; cigary; cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; cigarety; krátke cigary; byliny na fajčenie; šnupavý tabak; sekaný/krájaný tabak; tabakové zvyšky; jantárové špičky na cigaretové a cigarové náustky; vrecúška na tabak: cigaretové náustky; fajky; odrezávače na cigarové špičky (kutery); kazety na cigary; kazety na cigarety; cigarové náustky; vreckové strojčeky na krútenie cigariet; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky; čističe na fajky; stojany na fajky; dózy na tabak; tabatierky; popolníky pre fajčiarov; pľuvadlá pre konzumentov tabaku; škatuľky na cigary udržujúce vlhkosť; zápalky; držiaky na zápalky; zápalkové škatuľky; zapaľovače pre fajčiarov; zásobníky s plynom do zapaľovačov; kresadlá; držiaky bután plynových náplní na fajčiarske účely; bután plynové náplne na fajčiarske účely; cigaretové filtre; bloky, zväzky cigaretových papierikov; absorpčný papier do fajok; cigaretový papier; filtračné zväzky vlákien pre cigarety. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.09, 26.05.19, 11.03.07, 10.01.19, 24.05.01, 28.03, 27.01.12, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.; No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan; CN 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
 
POZ 5223-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5223-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 03.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 25.04.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 20.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Typ Doručené
POZ 5223-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku