Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5215-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233597 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5215-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 20, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, lepidlá na papier a použitie v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačiarenské písmo, štočky, typografické písmo, tlačiarenské štočky a stereotypy.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.18, 26.01.24, 26.01.20, 27.05.24, 26.15.01, 07.11.05, 24.17.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Müller Ralf; Vazovova 9/a, 811 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  22.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5215-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 198,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5215-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 13.04.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 14.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.07.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 08.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5215-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku