Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5212-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236175 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.03.2023 
(210)  Číslo prihlášky  5212-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.03.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Obaly a obalové materiály na báze papiera a plastických hmôt v rámci tejto triedy, tašky a vrecká z papiera a plastu (ako obaly), papierové propagačné bloky, ceruzky, plagáty, etikety na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, obtlačky, kalendáre, tlačoviny, časopisy.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu a obchodných služieb s parfumami, voňavkami a toaletnými vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na kozmetické účely, vodami po holení, telovými mliekami, penami do kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov, a to aj prostredníctvom internetu, poradenstvo v oblasti obchodu s uvedenými výrobkami, maloobchodné a veľkoobchodné služby s parfumami, voňavkami a toaletnými vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na kozmetické účely, vodami po holení, telovými mliekami, penami do kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov a tovarmi uvedenými v triede 9 a 16 tohto zoznamu, a to aj prostredníctvom internetu, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov pre iné subjekty), predvádzanie a obchodná prezentácia výrobkov, reklamná distribúcia vzoriek.
41 - Organizovanie a usporadúvanie súťaží, kultúrnych a spoločenských akcií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ELNINO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  el nino parfum, s.r.o.; Pražská 1816, 509 01 Nová Paka; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 5212-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 01.12.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5212-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.03.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.04.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 31.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2022 Typ Odoslané
POZ 5212-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku