Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5212-2013
(111)  Trademark Number  236175 
(151)  Registration Date  18.11.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.03.2023 
(210)  Application Number  5212-2013 
(220)  Application Date  26.03.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.08.2013 
(450)  Publication of Registration Date  08.01.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Obaly a obalové materiály na báze papiera a plastických hmôt v rámci tejto triedy, tašky a vrecká z papiera a plastu (ako obaly), papierové propagačné bloky, ceruzky, plagáty, etikety na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, obtlačky, kalendáre, tlačoviny, časopisy.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu a obchodných služieb s parfumami, voňavkami a toaletnými vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na kozmetické účely, vodami po holení, telovými mliekami, penami do kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov, a to aj prostredníctvom internetu, poradenstvo v oblasti obchodu s uvedenými výrobkami, maloobchodné a veľkoobchodné služby s parfumami, voňavkami a toaletnými vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na kozmetické účely, vodami po holení, telovými mliekami, penami do kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov a tovarmi uvedenými v triede 9 a 16 tohto zoznamu, a to aj prostredníctvom internetu, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov pre iné subjekty), predvádzanie a obchodná prezentácia výrobkov, reklamná distribúcia vzoriek.
41 - Organizovanie a usporadúvanie súťaží, kultúrnych a spoločenských akcií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ELNINO 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  el nino parfum, s.r.o.; Pražská 1816, 509 01 Nová Paka; CZ 
(740)  Attorney(s)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.03.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 5212-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 01.12.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5212-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.03.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 26.03.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.04.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2013 Type Payment
výsledok rešerše 31.05.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 31.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.08.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 21.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2022 Type Sent document
POZ 5212-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku