Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 520-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228345 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.03.2020 
(210)  Číslo prihlášky  520-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.06.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Obuv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CCC.eu Sp. z o.o.; ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát; Palisády 36, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.06.2010 06/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.2010 11/2010 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2013 03/2013 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2020 12/2020 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.12.2020 12/2020 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
 
POZ 520-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 520-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.03.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 30.03.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 30.03.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.04.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.04.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.04.2010 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2010 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.09.2010 Typ Odoslané
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2012 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 12.09.2012 Typ Doručené
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2012 Typ Platba
9 Plná moc 21.12.2012 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2013 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.08.2019 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 29.09.2020 Typ Doručené
14a Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 29.09.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.09.2020 Typ Doručené
15a Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 29.09.2020 Typ Doručené
16 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 01.10.2020 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2020 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis prevodu 23.09.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 23.09.2021 Typ Doručené
18b Plná moc 23.09.2021 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 520-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.01.2013 NG2 Suisse S.á.r.l. CCC BOTY CZECH, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.01.2013 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.10.2020 NG2 Suisse GmbH NG2 Suisse S.á.r.l.
4 Prevod majiteľa 30.09.2021 CCC.eu Sp. z o.o. NG2 Suisse GmbH
5 Zápis alebo zmena zástupcu 30.09.2021 Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku