Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5195-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235767 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5195-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.03.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie; nahraté nosiče údajov.
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy; noviny; periodické a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; fotografie; katalógy; letáky; mapy; plagáty; príručky; prospekty; polygrafické výrobky; obežníky; ročenky; albumy; tlačivá; kancelárske, školské a vyučovacie potreby s výnimkou nábytku.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), náborových textov a oznamov zákazníkom; uverejňovanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; maloobchod s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16; sprostredkovanie obchodu s tovarom; konzultačná činnosť v oblasti uvedených v triede 35; sprostredkovateľská obchodná činnosť v oblasti služieb uvedených v triedach 35 a 41.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie a zverejňovanie kníh, časopisov a textov; vydávanie a zverejňovanie online kníh a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie textov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom; online poskytovanie informácií o možnostiach zábavy a o výchove a vzdelávaní; fotografická reportáž; reportérske služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vzdelávanie; vyučovanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, sympózií, koncertov, kolokvií a výcvikov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy; zábava; športová a kultúrna činnosť; pobavenie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; fotografovanie; prenájom audionahrávok; všetky uvedené služby poskytované aj prostredníctvom internetu; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.04, 27.05.12, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HB REAVIS Slovakia a. s.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 07/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 14.04.2021 07/2021 TC3M
 
POZ 5195-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5195-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.03.2013 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.03.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.04.2013 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2013 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.04.2013 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.04.2013 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.09.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 25.09.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis prevodu 25.09.2020 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 25.09.2020 Typ Doručené
8b Plná moc 25.09.2020 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 03.11.2020 Typ Odoslané
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2020 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.11.2020 Typ Odoslané
12 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2020 Typ Platba
13 Žiadosť o vrátenie poplatku 30.11.2020 Typ Doručené
13a Oznámenie k poplatkom 30.11.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 21.12.2020 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 01.02.2021 Typ Odoslané
16 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2021 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis prevodu 06.10.2021 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 06.10.2021 Typ Doručené
17b Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
17c Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Typ Odoslané
POZ 5195-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.03.2021 HB REAVIS Slovakia a. s. HB REAVIS Slovakia a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku