Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5190-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  238374 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5190-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.03.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.12.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Acetát celulózy v surovom stave; acetáty; acetanhydrid; acetón; acetylén; acetylén tetrachlorid; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; kyseliny; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie batérií; surové akrylové živice; aktínium; aktívne uhlie; chemické aditíva do ílového výplachu; chemické aditíva do fungicídov; chemické prísady do insekticídov; chemické aditíva do motorových palív; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; plagátové lepidlá; adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné účely; lepidlá na tapety; lepidlá na obkladačky; agar-agar; spojivá do betónu; repelentné chemické prípravky proti agresorom; poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; albumínový papier; alkohol; aldehydy; algarovila (garbiarsky materiál); algináty (želírovacie a nafukovacie prípravky) nie na potravinárske účely; alkálie; alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; kovy alkalických zemín; alkaloidy; kamenec; oxid hlinitý; octan hlinitý; hlinitý kamenec; chlorid hlinitý; hydrát hlinitý; jodid hlinitý; kremičitan hlinitý; amerícium; amoniak; kamencový amoniak; amoniak (chlorid amónny) na priemyselné účely; soli čpavku; aldehyd amónny; amónne soli; amylacetát; amylalkohol; anhydridy; bezvodý amoniak; živočíšne bielkoviny (surovina); živočíšne uhlie; prípravky zo živočíšneho uhlia; živočíšne uhlie; prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motore; protimrazová zmes; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; odpeňovacie roztoky do batérií; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie; antidetonačné látky do spaľovacích motorov; antimón; oxid antimonitý; sulfid antimonitový; prípravky proti klíčivosti zeleniny; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; chemické prípravky proti matneniu okien; kyselina antranilová; argón; arzén; kyselina arzenitá; syntetické živice v surovom stave; umelé sladidlá (chemické prípravky); astát; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; gurjunský balzam na výrobu lakov; bárium; zlúčeniny bária; síran bárnatý; oxid bárnatý; barytový papier; baryt; zásady (chemické látky); galán bizmutu; moridlo (na použitie v garbiarstve); galvanizačné kúpele; bauxit; konzervačné činidlá do piva; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; bentonit; benzénové deriváty; kyseliny na báze benzénov; kyselina benzénkarboxylová; sulfinid kyseliny benzoovej; berkélium; hydrogénuhličitan sodný na chemické účely; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; biochemické katalyzátory; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; vtáčí lep; bizmut; dusičnan bizmutitý na chemické účely; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely; krvné uhlie; kyanotypové plátno; planografický papier; spódium (kostné uhlie); bórax; kyselina boritá na priemyselné účely; brzdové kvapaliny; tavidlá na tvrdé spájkovanie; prípravky na tvrdé spájkovanie; ochranné prípravky na tehlové murivo okrem farieb a olejov; bróm na chemické účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné účely; cézium; kalcinovaná sóda; karbid vápenatý; kyánamid vápenatý (hnojivo); soli vápnika; kalifornium; gáfor na priemyselné použitie; karbid; karbonyl na ošetrovanie rastlín; uhlík; sadze na priemyselné účely; uhlík do filtrov; sírouhlík; chlorid uhličitý; uhličitany; kyselina uhličitá; uhľohydráty; kazeín na priemyselné účely; kassiopeium (lutécium); chemické katalyzátory; katechu (extrakt východoindickej akácie); hydroxidy alkalických kovov; hydroxid sodný na priemyselné účely; žieravé látky na priemyselné účely; celulóza; deriváty celulózy (chemikálie); estery celulózy na priemyselné účely; étery celulózy na priemyselné účely; tmely na topánky a obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmel na pneumatiky; cementačný prípravok, nauhličovadlo (metalurgia); konzervačné prípravky do cementu s výnimkou farieb a mazadiel; chemické prípravky do cementu odolné proti vode s výnimkou farieb; keramické zmesi na spekanie (granuly, prášok); častice keramických materiálov do filtrov; cér; chemické tužidlo na papier; chemické tužidlo na kaučuk; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych alebo veterinárnych účelov); chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely); chemické látky na laboratórne analýzy (s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely); chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chemické prípravky na čistenie komínov; kaolín; chlorečnany; chloridy; chlór; kyselina chlórová; chrómany; síran chromito-draselný (kamenec chromitý); chrómové soli; kyselina chrómová; chromité soli; oxidy chrómu; neexponované kinofilmy so svetlocitlivou vrstvou; kyselina citrónová na priemyselné účely; číriace prípravky; šetriče uhlia; oxid kobaltitý na priemyselné účely; kolódium; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); zmesi na výrobu gramofónových platní; kompost; výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; chemické látky na prevzdušnenie betónu; chemikálie zabraňujúce kondenzácii; chladiace zmesi do motorov vozidiel; síran meďnatý (vitriol); korozívne prípravky; krém z vínneho kameňa s výnimkou krému na farmaceutické účely; kreozot na chemické účely; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; curium; garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; kyanidy; izopropyltoluén (cymén); prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; odfarbovacie prípravky na priemyselné účely; defolianty; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; odglejovacie prípravky; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; detergentné prísady do benzínu; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín (apretúra); diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; diastáza (enzým) na priemyselné účely; diatomitová (rozsievková) zemina; diazidový papier; peroxid vodíka; prípravky proti tvorbe kotlového kameňa; disperzia plastov; destilovaná voda; dolomit na priemyselné účely; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; garbiarske apretúry na kože s výnimkou olejov; ílový výplach; suchý ľad (oxid uhličitý); dysprózium; zeminy na pestovanie; zmäkčovadlá na tkaniny na priemyselné účely; emulgátory; chemické výrobky na matnenie emailu; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice v surovom stave; erbium; etán; etylalkohol; etyléter; európium; chemické prípravky na čistenie tukov; mastné kyseliny; fermenty na chemické účely; fermium; ferokyanidy; ferotypové platne (fotografia); prípravky na hnojenie; filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (minerálne látky); filtračné materiály (plastické látky v surovom stave); filtračné materiály (rastlinné látky); filtračné látky pre priemysel nápojov; prípravky na úpravu ocele; ohňovzdorné prípravky; štiepateľné chemické prvky; štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; ustaľovacie roztoky (fotografia); ustaľovače (fotografia); prípravky do batérií; flokulačné činidlá; múka na priemyselné účely; prípravky na konzerváciu kvetov; sírny kvet na chemické účely; kvapaliny do hydraulických obvodov; fluór; fluoritové zmesi; kyselina mravčia; formaldehyd na chemické účely; prípravky na lejárske formy; lejársky piesok; francium; palivá do jadrových reaktorov; prípravky na úsporu palív; valchovacia hlina pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; prípravky na valchovanie pre textilný priemysel; gadolínium; kyselina galová na výrobu atramentu; gálium; dubienky; kyselina galotanická; galvanický kúpeľ; prípravky na galvanizáciu; gambír; plynové poháňače do aerosólov; látky na čistenie plynu; želatína na priemyselné účely; želatína na fotografické účely; getre (chemicky aktívne látky); chemické látky na matnenie skla; chemické látky na leptanie skla; glukóza na priemyselné účely; glukozidy; lepidlá na priemyselné účely; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel alebo lepidiel pre domácnosť; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; glejové prípravky na vrúbľovanie stromov; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol; glykoléter; soli zlata; štepárske tmely na stromy; štepárske vosky na stromy; grafit na priemyselné účely; prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov; guáno; arabská guma na priemyselné účely; rozpúšťadlá na gumu; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ťažká voda; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; humus; humus na povrchové hnojenie; hydráty; hydrazín; chloridy; kyselina chlorovodíková; kyselina fluorovodíková; vodík; peroxid vodíka; chlórnan sodný; ditioničitany; priemyselné chemikálie; kyselina jodičná; jód na chemické účely; jód na priemyselné účely; jodidované bielkoviny; jodidované soli; menič iónov (chemikália); soli železa; vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť alebo na potravinárske účely alebo na kancelárske účely; izotopy na priemyselné účely; kainit; kaolín; ketóny; diatomit; kryptón; kyselina mliečna; lampové sadze na priemyselné účely; lantán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; arzeničnan olovnatý; oxid olovnatý; lepidlá na kožu; chemické prípravky na úpravu kože; chemické prípravky na impregnáciu kože; chemické prípravky na ošetrenie kože; chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu kože; lecitín (surovina); octan vápenatý; uhličitan vápenatý; chlórové vápno; látky na vytvrdenie vápenca; tekutý kaučuk; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; kvapaliny na odstraňovanie síranov z batérií; oxid lítny; lítium; lakmusový papier; hlina; lutécium (kassiopeium); magnezit; uhličitan horečnatý; chlorid horečnatý; magnetická kvapalina na priemyselné účely; sladová bielkovina; manganát; oxid manganičitý; kôra mangrového stromu na priemyselné účely; poľnohospodárske hnojivá; prípravky na konzerváciu muriva s výnimkou farieb a lakov; tmel na kožu; tmel na pneumatiky; prípravky na naklepávanie mäsa na priemyselné účely; oxid ortutnatý; ortuť; soli ortuti; prípravky na kalenie kovov; kovy zeminy; prípravky na kalenie kovov; prípravky na popúšťanie kovov; metaloidy; metán; metylbenzén; metylbenzol; metyléter; mliečne fermenty na chemické účely; minerálne kyseliny; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; zvlhčovacie prípravky (na použitie v práčovniach); zvlhčovacie prípravky (na použitie vo farbiarniach); zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; prípravky na opracovanie výliskov; moridlá na kovy; prípravky na opracovanie odliatkov; prípravky na čírenie muštov; naftalín; neodým; neón; neptúnium; dusičnan uránu; nitrifikačný papier; dusičnany; kyselina dusičná; oxid dusný; dusík; dusíkaté hnojivá; dusičnan vápenatý (hnojivo); oxid dusný; enologické baktericídy (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína); disperzné činidlá na olej; chemické prípravky na čistenie oleja; chemické čističe oleja; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); oleje na spracovanie kože; oleje na vyčiňovanie kože; oleje na konzervovanie potravín; chemické odlučovače oleja; kyselina oktadecénová (kyselina olejová); olivín (chemický prípravok); prípravky na zakaľovanie lesklých náterov alebo skla; organické čistiace prípravky; oxaláty; kyselina oxálová; kyslík; chloridy paládia; papierovina (papierová vláknina); rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; pektín (fotografia); peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; peroxosírany; kyselina peroxodisírová; ropné dispergačné činidlá; fenol na priemyselné účely; fosfáty (hnojivá); fosfatidy; kyselina fosforečná; fosfor; fotografické vývojky; fotografické emulzie; fotografický papier; senzibilizátory (fotografia); želatína na fotografické účely; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; potaš (uhličitan draselný); draselná voda; draslík; dioxalát draslíka; zemiaková múčka na priemyselné účely; črepníková zemina; kvapalina do posilňovača riadenia; prazeodým; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb a olejov; podkladový tmel; protaktínium; ochranné plyny na zváranie; proteín (surovina); kyanidy; číriace prípravky; kyselina pyrogalová; drevný ocot; kebračo na priemyselné účely; chemikálie na vyplachovanie radiátorov; rádiokatívne prvky na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; vzácne zeminy; zoslabovače (negatívov) na fotografické účely; chladivá; chladiace prípravky (zmesi); prípravky na renováciu gramofónových platní; rénium; kamenná soľ; neexponované röntgenové filmy s citlivou vrstvou; látky na ochranu kaučuku; kaučukový roztok; rubídium; sacharín; salmiak; salmiakový lieh; kyselina salicylová; liadok; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; soľ (surovina); liadok; soli (chemické prípravky); soli (hnojivá); soli na farbenie kovov; soli do galvanických článkov; soli na priemyselné účely; soli kovov vzácnych zemín; soli alkalických kovov; soli drahých kovov na priemyselné účely; samárium; moridlá na tabak; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; skandium; morská voda (na priemyselné účely); morské chaluhy (hnojivo); kyselina sebaková; moridlá na semená; selén; samotónovací papier (fotografia); svetlotlačové plátno (fotografia); neexponované filmy so svetlocitlivou vrstvou; svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; platne so svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; silikáty; kremík; silikóny; dusičnan strieborný; roztoky soli striebra na postriebrovanie; škrob (apretúra); prípravky na glejenie; troska (hnojivo); kovové mydlá na priemyselné účely; bezvodý uhličitan sodný; sodík; soli sodíka (chemické prípravky); chemické prípravky na zlepšenie pôd; chemické prípravky na zváranie; zváracie pasty; stužené plyny na priemyselné účely; rozpúšťadlá na fermeže; sadze na priemyselné alebo poľnohospodárske účely; soľ kyseliny šťaveľovej; spinely (chemické prípravky); salmiakový lieh; liehový ocot; chemické prípravky proti škvrnám, fľakom na textilných látkach; škrob na priemyselné účely; škrobové lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel alebo lepidiel pre domácnosť; škrobiace apretúry (chemické prípravky); chemické prípravky na skvapalňovanie škrobu (rozglejovacie prostriedky); kyselina stearová; stroncium; bezzeminové rastlinné substráty; sulfáty; sulfidy; sulfónové kyseliny; síra; kyselina sírová; éter kyseliny sírovej; kyselina siričitá; sumách na garbiarske účely; superfosfáty (hnojivá); povrchovo aktívne chemické činidlá; syntetické živice v surovom stave; mastenec (kremičitan horečnatý); triesloviny; kyselina tanínová; tanín; triesloviny; trieslové drevo; tapioková múka na priemyselné účely; vínny kameň s výnimkou kameňa na farmaceutické účely; kyselina vínna; technécium; telúr; tenzné činidlá; terbium; indikátorový papier; tetrachloridy; zjasňovacie prípravky na textil; chemické impregnačné látky na textil; impregrančné prípravky na textil (vodovzdorná úprava); tálium; tiokarbanilid; tórium; túlium; zmesi na opravu pneumatík; titanit; oxid titaničitý na priemyselné účely; metylbenzén; toluén; farbiace kúpele (fotografia); tónovacie soli (fotografia); prípravky na neutralizáciu toxických plynov; tragantová guma na použitie vo výrobe; kvapaliny na automatický prenos; tmely na vypĺňanie dutín stromov; kyselina volfrámová; zmesi na opravu pneumatík; rozglejovacie prostriedky (chemické prípravky na skvapalňovanie škrobu); prípravky na odlepenie; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; urán; oxid uránu; chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča; vínny alkohol; viskóza; vitriol; amoniak (chlorid amónny) na priemyselné účely; urýchľovače vulkanizácie; vulkanizačné prípravky; chemické prípravky na čistenie voskov; chemické prípravky na zváranie; zvlhčovacie prípravky (na použitie v práčovniach); zvlhčovacie prípravky (na použitie vo farbiarniach); zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; prípravky na čírenie vína; witherit; drevný lieh (metylalkohol); drevina; drevný ocot; xenón; neexponované röntgenové filmy s citlivou vrstvou; yterbium; ytrium; oxid zirkóničitý.
12 - Visuté dopravníky; letecké prístroje, stroje a zariadenia; lietadlá; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); vzdušné balóny; letecké dopravné prostriedky; vzdušné dopravné prostriedky; vzducholode, balóny; sanitky; obojživelné lietadlá; zariadenia proti oslneniu do automobilov; zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lámp); protišmykové reťaze; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; automobilové karosérie; automobilové reťaze; automobilové podvozky; automobilové kapoty; automobilové pneumatiky; automobily; nápravy vozidiel; obruče hláv kolies; koše (nosiče batožiny) na bicykle; zvončeky na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové reťaze; bicyklové rámy; riadidlá na bicykle; bicyklové pumpy; bicyklové ráfy; bicyklové sedadlá; bicyklové špice; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); bicyklové pneumatiky; bicykle; lodné háky; lode, člny; karosérie dopravných prostriedkov; podvozky železničných vozňov; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdové dielce do vozidiel; brzdové čeľuste na vozidlá; bicyklové brzdy; brzdy vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); nárazníky automobilov; visuté lanovky; prístroje a zariadenia lanovej dráhy; kesóny (dopravné prostriedky); karavany (obytné prívesy); uzávery palivových nádrží vozidiel; automobilové obývacie prívesy (karavany); železničné vozne; nosné trojkolky; osobné automobily; kabíny lanovej dráhy; dvojkolesové vozíky; pneumatikové plášte; kolieska na vozíky; lejacie vozidlá; sedačkové výťahy; upratovacie vozíky; betónové domiešavače; spriahadlá pozemných vozidiel; poťahy na detské kočíky; poťahy na volanty vozidiel; kľukové skrine (časti pozemných vozidiel, okrem motorov); kľukové hriadele na motocykle; zvončeky na motocykle; motocyklové brzdy; mikrolitrážne automobily (kabínové skútre); motocyklové reťaze; motocyklové rámy; riadidlá na motocykle; motory motocyklov; motocyklové a bicyklové blatníky; motocyklové pumpy; motocyklové ráfy; motocyklové sedadlá; motocyklové špice; motocyklové stojany; motocyklové pneumatiky; motocykle; člnové výložníky; trojkolky na rozvoz tovaru; reštauračné vozne; železničné jedálne vozne; jedálne vagóny (vozne); smerovky na bicykle; smerovky na dopravné prostriedky; riaditeľné balóny (vzducholode); vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; dvere na dopravné prostriedky; plávajúce rýpadlá; ochranné siete na bicykle; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; hnacie motory do pozemných vozidiel; katapultovacie kreslá (do lietadiel); elektromobily; zdvíhacie výklopné zadné dvere automobilu (časti pozemných vozidiel); motory pozemných vozidiel; ochranné zariadenia na lode; kompy; okolesníky železničných kolies; vysokozdvižné vozíky; rámy na bicykle a motocykle; voľnobežky do pozemných vozidiel; pozemné lanovky; komíny lokomotív; lodné komíny; prevodovky do pozemných vozidiel; súkolesia pozemných vozidiel; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; golfové vozíky; ručne poháňané vozíky na koľajnice; riadidlá na bicykle; manipulačné vozíky; stierače na svetlomety; opierky hlavy na sedadlá automobilov; striešky na detské skladacie alebo športové kočíky; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; klaksóny automobilov; vozíky na hadice; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; náboje kolies automobilov; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány (klzáky); naklonené roviny na spúšťanie člnov; bicyklové duše; duše pneumatík; reaktívne motory do pozemných vozidiel; odrážacie sánky; naberacie vozíky; naberacie autá; pracovné člny; zdvíhacie vozíky; lokomotívy; nákladné autá, kamióny; nosiče batožiny na vozidlá; odkladacie batožinové siete na dopravné prostriedky; vozíky na batožinu; lodné stožiare; vojenské dopravné prostriedky; kolesá na banské vozíky; mopedy; autobusy; motorové vozidlá; autokary; obytné motorové vozidlá; motocykle; elektrické motory do pozemných vozidiel; kľuky na bicykle; motory do pozemných vozidiel; blatníky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; neelektrické vozidlové ťahače pre pozemné vozidlá (s výnimkou ich častí); veslá; omnibusy; kanoistické pádla; batožinové kufre na motocykle; pedále pre bicykle; pneumatiky; pontóny; okienka (kruhové otvory); motorové výklopné zadné dvere (časti pozemných vozidiel); kočíky (detské skladacie alebo športové kočíky); reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; bicyklové a motocyklové čerpadlá; kryty na kočíky; striešky na detské kočíky; detské kočíky; železničné spriahadlá; spätné zrkadlá; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); náradie na opravu duší pneumatík; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; rikše; ráfy kolies automobilov; ráfy na kolesá bicyklov, motocyklov; vozne lanovej dráhy; železničný vozový park; vidlicové držiaky vesiel; kormidlá; rudle; poťahy na sedadlá bicyklov alebo motocyklov; sedadlá na bicykle alebo motocykle; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; kolobežky; lodné skrutky; lodné skrutky na člny; lodné skrutky na lode; kormidlové veslá; hydroplány; poťahy na sedadlá automobilov; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; lode; lodné kostry, plavidiel; lodné kormidlá; tlmiče automobilov; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; nákupné vozíky; bočné prívesné vozíky; lyžiarske vleky; lôžka do dopravných prostriedkov; spacie vozne; sane (dopravný prostriedok); sane a sánky (dopravný prostriedok); snehové skútre (snehové vozidlá); kozmické dopravné prostriedky; náhradné kryty kolies; kryty na rezervné kolesá; lodné stožiare, sťažne; hroty na pneumatiky; spojlery na vozidlá; napínače na špice kolies; bicyklové špice; športové autá; kropiace vozidlá; stojany na bicykle a motocykle (časti bicyklov a motocyklov); lodné kormidlá; volanty vozidiel; kormidlové veslá; poťahy na kočiare (detské kočíky); kočiare; klince na pneumatiky; tienidlá proti slnku do automobilov; závesné tlmiče na dopravné prostriedky; sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel); visuté lanovky; výklopné vozíky; vyklápacie vozíky; lodné rebrá; vyklápacie zariadenia (časti nákladných vozňov a vagónov); vyklápače (časti nákladných automobilov); pneumatiky na bicykle a motocykle; pneumatiky na kolesá vozidiel; pneumatiky, pevné, na kolesá vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; torzné tyče vozidiel; lokomobily (trakčné motory); traktory; vlečné vozidlá, ťahače; električky; prevodové remene do pozemných vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá (typ traktora); trojkolky; nákladné automobily; galusky na bicykle; turbíny do pozemných vozidiel; zahnuté smerovky na vozidlá; dvojkolesové vozíky na vrecia; plášte na kolesá vozidiel; pevné plášte na kolesá vozidiel; podvozky automobilov; vykladacie vyklápače (pre naklápacie železničné nákladné vozne); ventily na automobilové pneumatiky; nákladné dodávkové autá; nárazníky vozidiel; podvozky vozidiel; autopoťahy; stúpadlá na vozidlá; sedadlá automobilov; pružiny závesov do automobilov; ráfy kolies automobilov; špice automobilových kolies; pneumatiky na dopravné prostriedky; kolesá automobilov; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu alebo po koľajniciach; vagóny; vodné dopravné prostriedky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SONY CORPORATION; 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.03.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2014 7/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.12.2014 12/2014 FG3M
 
POZ 5190-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2014 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5190-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.03.2014 Typ Doručené
Plná moc 12.03.2014 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.03.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 24.04.2014 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.04.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2014 Typ Odoslané
POZ 5190-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku