Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 51683
(111)  Číslo ochrannej známky  164554 
(151)  Dátum zápisu  11.10.1980 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.05.2020 
(210)  Číslo prihlášky  51683 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.1980 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Jedlé oleje a tuky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VETO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PALMA TM a. s.; Račianska 66, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  829168 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  30. 03. 2004 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  BA; BY; HR; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 12.02.2001 2/2001 ND3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.10.2004 10/2004 XA3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.07.2008 7/2008 PD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.12.2008 12/2008 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.07.2010 7/2010 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2013 4/2013 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.04.2013 4/2013 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.12.2013 12/2013 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.12.2013 12/2013 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.12.2013 12/2013 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 04.01.2018 1/2018 PE3M
12 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2018 7/2018 PC3M
13 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.07.2018 7/2018 QB3M
14 Obnovené ochranné známky 04.02.2020 2/2020 ND3M
15 Zmeny v údajoch o majiteľoch 26.01.2022 2/2022 TC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34375900 1 PALMA a. s. výlučná 12.06.2018 platná
 
POZ 51683
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.08.2000 3 000,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.04.2004 2 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 07.05.2008 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2008 800,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.02.2009 26,50 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.02.2009 26,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 23.07.2009 6,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.04.2010 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2012 27,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 20.12.2012 27,00 EUR 15.04.2013 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 25.01.2013 17,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.06.2013 17,00 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 07.03.2014 66,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 07.09.2017 17,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.12.2017 3,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2018 15,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.05.2018 10,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.06.2018 10,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.06.2018 10,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2019 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 51683
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.03.1994 Typ Platba
Osvedčenie 12.04.1994 Typ Doručené
Plná moc 12.04.1994 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.04.1994 Typ Doručené
Doklad 12.04.1994 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 08.11.1995 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu 16.02.2000 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť inde neuvedená 06.03.2000 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 16.08.2000 Typ Odoslané
pokyn na obnovu zápisu 16.11.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 12.01.2001 Typ Odoslané
Plná moc 30.03.2004 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 30.03.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 14.04.2004 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 22.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 22.04.2004 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 22.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 07.05.2004 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 10.05.2004 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 13.05.2004 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 17.08.2004 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 19.08.2004 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 10.04.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.04.2008 Typ Doručené
Zmluva 10.04.2008 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 23.04.2008 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.05.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.05.2008 Typ Odoslané
Plná moc 12.08.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 12.08.2008 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 11.02.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 11.02.2009 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2009 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.03.2009 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.03.2009 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 27.03.2009 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 27.03.2009 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 27.03.2009 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 25.05.2009 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 10.07.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 17.07.2009 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 27.07.2009 Typ Platba
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.04.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 19.12.2012 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 19.12.2012 Typ Doručené
Plná moc 19.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 19.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2012 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.12.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva 08.01.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 17.01.2013 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 29.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 14.02.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 15.02.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 18.02.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 20.03.2013 Typ Odoslané
vnútrospisový list 05.04.2013 Typ Interné listy
Notifikácia z OMPI 15.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 18.04.2013 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 18.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 18.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 22.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 22.04.2013 Typ Doručené
Zmluva 22.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 24.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 24.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu 25.04.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 10.06.2013 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.06.2013 Typ Platba
všeobecný referátnik 27.06.2013 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2013 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 15.10.2013 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 15.10.2013 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 15.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 03.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.03.2014 Typ Doručené
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 10.03.2014 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o obnovu 13.03.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 14.03.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 14.03.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 17.04.2014 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 18.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.08.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.08.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 18.08.2017 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 12.09.2017 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 11.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 16.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 08.12.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2017 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.12.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 03.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 10.05.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.05.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.05.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.05.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 10.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.05.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 11.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 11.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.06.2018 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.06.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.06.2018 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 18.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 22.06.2018 Typ Odoslané
List z OMPI 11.07.2018 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 23.07.2018 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 25.09.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 04.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o zápis licencie 18.10.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 25.10.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 31.10.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.09.2019 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.09.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 27.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.12.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.12.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.12.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.01.2022 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 24.03.2022 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 24.03.2022 Typ Doručené
POZ 51683
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Palma, štátny podnik
1 Prevod majiteľa 26.09.2008 PALMA Group, a.s. PALMA-TUMYS, a. s. Bratislava
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.09.2008 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
3 Prevod majiteľa 04.02.2013 PALMA a.s. PALMA Group, a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2013 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
5 Zápis alebo zmena zástupcu 21.12.2017 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
6 Prevod majiteľa 12.06.2018 PALMA TM a. s. PALMA a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 12.06.2018 PALMA TM a. s. PALMA TM a. s.
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku